Tämä on Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.10.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat (TUKOT).

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisteristä vastaa yhdistyksen hallitus.

Yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja.

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen rekisteri on jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yhdistyksen jäsenyys. Muista kuin jäsenistä ei kerätä tietoja ja jäsenyyden päättyessä tiedot poistetaan jäsenrekisteristä.

Kirjanpitolain tai yhdistyslain edellyttämät tiedot henkilöistä säilytetään jäsenyydestä riippumatta lain vaatimalla tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsentietojen käsittely, jäsenille tiedottaminen yhdistyksen asioista sekä yhdistyksen toimintaan ja tarkoitukseen liittyvistä asioista.

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-jäsenen nimi

-yritys/organisaatio

-yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

-laskutustiedot

-tiedot ilmoittautumisista koulutuksiin

-muut jäsenyyteen liittyvät tiedot

Tiedot säilytetään jäsenyyden voimassaoloajan. Jäsenyyden päätyttyä tiedot poistetaan rekisteristä, lukuun ottamatta niitä tietoja, jotka lain tai asetusten mukaan on säilytettävä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai yhdistyksen toimihenkilöiden toimesta, joiden työn- tai tehtävänkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).