1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry. Epävirallisesti yhdistyksestä voidaan käyttää nimeä TUKOT. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää turvallisuus- ja terveydenhuollon koulutusaloilla toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen ja yritystoimintaan liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

 • seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä 
 • ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta 
 • vaikuttaa turvallisuusalan laatuun ja kehittämiseen  
 • järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenistölle ja sidosryhmilleen 
 • vaikuttaa kannanotoilla, lausunnoilla ja esityksillä sekä muilla tavoilla lainsäädäntöön, asetuksiin sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä 
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
 • toimii yhteistyössä yritysten, viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa 
 • harjoittaa tarkoituksensa mukaista taloudellista toimintaa toimintansa tukemiseksi 
 • järjestää varainkeräyksiä ja kampanjoita 
 • voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja 
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
 • ryhtyy muihin tarvittaviin toimiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi ja tukemiseksi 

3. Jäsenistö 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen terveydenhuolto- ja turvallisuusalan koulutusta pää- tai sivutoimisesti elinkeinotoimintana harjoittava henkilö tai yritys tai kouluttajakoulutuksen saanut henkilö tai koulutusoikeuden saanut yritys, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.  

Kannatusjäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja haluaa kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.  

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta kannatusjäsenet sekä varsinaiset jäsenet.  

Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen henkilön tai yhteisön, joka on toiminnallaan ansioitunut yhdistyksessä tai joka on merkittävällä tavalla muutoin toiminut yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Yhdistyksen kannatusjäsenistä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Syyskokouksessa yhdistys päättää varsinaisten jäsenten sekä kannatusjäsenten liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut.  

Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua. 

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen 

Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen maksamattomien jäsenmaksujen takia. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämä on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa. Muista perustelluista syistä jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.  

6. Yhdistyksen hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 3 – 12 jäsentä sekä puheenjohtaja, jotka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erovuorossa on kerrallaan yksi kolmasosa tai lähinnä yksi kolmasosa (1/3) yhdistyksen hallituksen jäsenistä.  Ensimmäisenä vuonna erovuoroissa olevat arvotaan.  

Yhdistyksen hallitukselle voidaan valita hallituksen jäsenmäärän verran varajäseniä, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää. Varajäseniä ja heidän valintaansa koskevat samat säännöt kuin hallituksen varsinaisia jäseniä.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut toimihenkilöt keskuudestaan tai varsinaisista jäsenistä. Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden vaihtuessa.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

Äänestys ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee tai vaaleissa arpa.  

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen nimeämän toimihenkilön tai hallituksen nimeämän hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle yksin.   

8. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla.  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.