Ensiapukursseja koskevat ohjeet murroksessa

Ensiapukursseja koskevat ohjeet murroksessa

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n hallitus on työskennellyt viimeisten kuukausien – ja osa hallituksen jäsenistä jopa vuosien – ajan saadakseen muutoksen ensiapukoulutusta koskeviin viranomaisohjeisiin ja suosituksiin. Hallitus on ollut yhteydessä Työsuojeluhallintoon, Kelaan, STM:öön , Kilpailu- ja kuluttajavirastoon sekä Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Merkittävä uudistus saatiin aikaiseksi, kun Työsuojeluhallinto poisti vanhentuneen oppaan Ensiapuvalmiudesta työpaikoilla korvaten sen yleisillä ohjeistuksilla lainsäädännöstä ensiapuvalmiutta koskien. Tämän seurauksena Kela uudisti korvausperusteet työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. 

Tämän hetkiset vaatimukset

Työsuojeluhallinto edellyttää työnantajien vastaavan työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöillä on riittävä ohjeistus ensiaputilanteissa toimimiseksi ja että työpaikalla on tarpeenmukainen varusteisto ensiavun antamiseksi. Työterveyshoitaja määrittelee työpaikkaselvityksessä ensiapuvalmiuden laajuuden, tarvittavat ensiaputaidot sekä -välineistön. 

Kelalta voi saada korvausta ensiapukouluttajan lisäkoulutuksen saaneen terveydenhuollon ammattilaisen pitämistä ensiapukoulutuksista. Tarkempaa määritystä ei ole vielä siitä, mikä on hyväksyttävä ensiapukouluttajan lisäkoulutus. 

Ensiapuohjeet

Ensiapukursseilla on yleisesti noudatettu Euroopan Elvytysneuvoston (ERC, European Resuscitation Council) elvytysohjeita sekä Käypä Hoito -suositusten ja Terveyskirjaston ensiavun antamista koskevia ohjeita. Yhtenäistä ohjeistusta ensiapukurssien sisällöstä ei ole Työsuojeluhallinnon oppaan poistuttua käytöstä. Käytännössä siis esimerkiksi hätäensiapu 4h -kurssin sisältö voi vaihdella merkittävästi eri ensiapukurssien välillä.

Laadukkaiden ensiapukurssien yksi tärkeä tekijä on yhtenäinen ohjeistus ensiavusta eri kouluttajille ja koulutusalan toimijoille.

Moni kouluttaja on kokenut tilanteita, joissa kurssilainen tuo esille aiemmin käydyllä kurssilla kouluttajalta saamansa ristiriitaiset ohjeet. Joskus näissä voi olla kyse ihan kouluttajan erilaisesta painotuksesta, mutta ajoittain ristiriitaisuus johtuu myös eri kouluttajien valitsemista ohjeista. Pieniä eroja löytyy esimerkiksi amerikkalaisen AHA:n (American Heart Association), eurooppalaisen ERC:n (European Resuscitation Council) ja Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeista.  Eroja ensiapuohjeissa tulee myös, kun ohjeet uudistuvat ja tietoa uusista ohjeista tulee useilta eri kanavista, jolloin haasteena on tiedon levittäminen kaikille ensiapukouluttajille. Kaikkea ristiriitaisuutta ei voida poistaa: osa on seurausta ihan inhimillisistä eroista opettamisessa. Yhtenäinen ensiapuohjeistus ja kaikkien kouluttajien tietoisuus ajantasaisista ohjeista on tärkeä tavoite erityisesti henkeä uhkaavien ensiaputilanteiden kouluttamisessa. 

Ensiapukouluttajan pätevyys

Useilta eri tahoilta – viranomaiset, yhdistyksen jäsenistö, some-kanavat – on tullut esille se, kuinka tärkeää on ensiapukursseilla kouluttajan ammattitaito. Vaikka moni kouluttaja onkin todennut, ettei ensiapu ole rakettitiedettä vaan yksinkertaisia ohjeita, joita jokainen maallikko kykenee oppimaan, niin kouluttaminen ei ole samalla tavoin yksinkertaista: ammattitaitoinen kouluttaja hallitsee muuttuvat ensiapuohjeet, on selvillä alan ajankohtaisista ohjeistuksista ja viranomaismääräyksistä, lainsäädännöstä, koulutusmenetelmistä, sekä erilaisista koulutusvälineistä ja -materiaaleista. 

Maallikkokouluttajan haaste on vähäinen terveydenhoitoalan substanssiosaaminen sekä aitojen ensiaputilanteiden kokemattomuus; ensihoitoalan ammattilaisen haasteena on osaaminen rajata kurssien sisältöä maallikoille soveltuvaksi opetuskokonaisuudeksi erityisesti innokkaiden kurssilaisten udellessa syventäviä kysymyksiä. Ensiapukouluttajan onkin hallittava ensiaputietojen ja -taitojen lisäksi pedagogiikkaa. Työpaikkojen ensiapukursseilla kouluttajalla tulee olla myös osaamista työterveyteen vaikuttavista asioista sekä ammatillinen osaaminen hankkia koulutukseen soveltuvaa lisätietoa kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. 

Erilaiset kouluttajakoulutukset

Kouluttajapätevyyden hankkimiseksi on somessa, keskusteluissa sekä TuKojen kouluttajilta saamissa viesteissä tuotu esille useita eri näkökulmia. Osassa ammattikorkeakouluja jo sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien opintoja kuuluu opintoihin erilaista pedagogiigan opiskelua. Eri kouluttajakoulutusjärjestelmissä sisältö on hyvin vaihtelevaa, osassa painotetaan käytännön osaamista ensiapuohjeista, osassa huomioidaan vahvemmin myös pedagoginen pätevyys kouluttajalla ja sen kouluttaminen kouluttajalle. 

Ensiapukoulutusjärjestelmissä on hyvin laaja vaihtelu siitä, miten kouluttajien osaaminen ylläpidetään ja miten varmistetaan kouluttajien omat taidot ensiavun kouluttamisessa ja ensiavun antamisessa. Joissain koulutusjärjestelmissä kouluttajilla ei ole minkäänlaista vaatimusta kouluttajien täydennys- ja ylläpitokoulutuksesta. Yleistä ja yhtenäistä käytäntöä ei ole eikä viranomaisilta ole minkäänlaisia suosituksia tai vaatimuksia ensiapukouluttajan pätevyyden ylläpidosta. Käytännössä siis mikä tahansa koulutus voisi olla nyt pätevä ensiapukouluttajan lisäkoulutukseksi, kun sisällölle ja pätevyydelle ei ole minkäänlaisia vaatimusmäärittelyitä tai suosituksia. 

Yhdistyksen näkökulma

Yhdistyksen jäsenistö on tuonut esille tarpeen saada yhtenäiset ensiapuohjeet valtakunnallisesti sekä ensiapukouluttajan pätevyyden määrittely siten, että ensiapukouluttaminen ei olisi täysin villiä toimintaa. Hyvien suositusten ja virallisten vaatimusten kautta ensiapukurssien kurssilaisilla ja kursseja tilaavilla yrityksillä on mahdollisuus varmistua siitä, että ensiapukouluttaja on pätevä, kouluttajan asiantuntemus on ajantasaista ja kurssisisältö vastaa aidosti koulutettavien ja työpaikojen tarpeita. 

TuKojen hallitus on päättänyt esittää STM:lle, että STM julkaisee suositukset ensiapukouluttajan pätevyysvaatimuksista sekä yleisistä ensiapuohjeista. Suositukset voisi laatia STM:n asettama työryhmä tai STM voi valtuuttaa sopivaksi katsomansa puolueettoman tahon laatimaan suosituksia, esimerkiksi Suomen Elvytysneuvoston. Työsuojeluhallinnolle TuKot esittää, että työpaikkojen ensiapuvalmiutta koskeva opas laadittaisiin mahdollisimman pian, jotta työterveyshoitajilla, työnantajilla ja ensiapukouluttajilla olisi yhtenäinen käytäntö määritellä työpaikkojen ensiapuvalmiutta, ensiapukoulutuksia, -välineistöä sekä kurssisisältöä. Kelan edustajan kanssa on sovittu, että TuKot toimittaa viranomaisille laatimansa esitykset myös Kelan tietoon. Suosituksilla ja yhtenäisillä ohjeilla varmistetaan laadukas ensiapukoulutus siten, että ensiapukouluttajien ja kouluttajakoulutusten tuottaminen on kilpailulle avointa ja syrjimätöntä.

tukot_admin

Vastaa