Ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset vielä epäselviä

Ensiapukoulutusten Kela-korvattavuus, ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset sekä STM:n muutosten aikataulu ovat viime aikoina aiheuttaneet melkoisen kyselytulvan yhdistyksellemme. Olemme yksittäisiä kyselijöitä neuvoneet sähköpostissa ja puhelimessa, mutta tarve tiedolle on niin laaja, että julkaisemme vastauksemme näihin kysymyksiin tässä artikkelissa

STM:n ja SPR:n yhteistyöpöytäkirja

Vuosia kiistelty SPR:n ja STM:n välinen yhteistyöpöytäkirja on uusittu vihdoin keväällä 2021. STM on julkaissut 5.5.2021 yhteistyöpöytäkirjan ja siihen liittyvän uutisen. STM:n linjaus uutisessa noudattaa marraskuussa 2019 sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen antamaan vastausta eduskunnassa kirjalliseen kysymykseen.

Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Ensiapukouluttajaa koskevat vaatimukset

Ministeri Pekosen kirjallisessa vastauksessa on linjattu, että ”ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan”.

STM on saamiemme tietojen mukaan luopunut ajatuksesta perustaa oma asiantuntijaryhmä määrittelemään ensiapukouluttajan kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden kriteereitä. Uudessa STM:n ja SPR:n välisessä yhteistyöpöytäkirjassa määritellään, että ”SPR:n ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä määrittelee suositeltavat sisällöt kansallisille ensiavun kouluttajakoulutuksille sekä suositukset vaatimuksesta ensiapukouluttajien pohjakoulutukselle.”. STM on julkaissut uutisen 5.5.2021 sivuillaan.

Yhteispöytäkirjan mukaan SPR ei jatkossa enää yksinomaan vastaa valtakunnallisesti ensiavun kouluttajien koulutuksesta. Vastedes ensiavun kouluttajat voivat saada kelpoisuuden muillakin tavoin kuin SPR:n koulutuksissa.

SPR:n rooli säilyy valtakunnallisten suositusten antajana siten, että SPR:n ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä määrittelee suositeltavat sisällöt valtakunnallisille ensiavun kouluttajakoulutuksille. Lisäksi se antaa suositukset vaatimuksesta ensiapukouluttajien pohjakoulutukselle.

SPR siis laatii suositukset, joita muut koulutusorganisaatiot voivat hyödyntää tehdessään kouluttajakoulutusten sisältösuunnitelmia tai laatiessaan omia ensiapukouluttajakoulutusohjelmia. Suositus on kuitenkin luonnollisesti suosituksen asemassa eikä se ole ehdoton vaatimus, joka pitäisi yhdenkään organisaation täyttää kirjaimellisesti.

STM uutinen 5.5.2021

Ensiapukoulutusta antavat organisaatiot

Ministeri Pekosen vastaus on kilpailulainsäädännön mukainen eli jatkossa eri kouluttajakoulutusta antavat kaupalliset organisaatiot ovat samassa asemassa. SPR:n suositus ei voi suosia yhtäkään kaupallista toimijaa toisen toimijan kustannuksella. Siten käytännössä samassa asemassa ovat Punainen Risti Ensiapu Oy, EFR, EduSafety Oy ja muut alalla toimivat tai markkinoille tulevat kouluttajakoulutusta tarjoavat yritykset.

Kelan päätökset ensiapukouluttajakoulutus vaatimuksia koskien

Ministerin vastaus ja STM:n uudistus johtavat siihen, että Kelan tulee hyväksyä myös muut kuin SPR:n tai Punainen Risti Ensiapu Oy:n kouluttajakoulutuksen käyneet terveydenhuoltoalan henkilöt ensiavun kouluttajiksi työpaikkojen ensiapuvalmiuden korvaushakemuksia käsitellessään. Kelalle tehdyn tiedustelun perusteella Kela tarkistaa ensiapukouluttajan pätevyyden tarvittaessa korvaushakemuksen tehneeltä työnantajalta pyydettävillä lisäselvityksillä. Kelan vastaus on kokonaisuudessaan diaarista luettavissa.

Tukot eivät ole saaneet vielä yhteydenottoja, että Kela olisi kieltäytynyt korvaamasta esimerkiksi hakemusta, jossa ensiapukouluttajana olisi ollut sairaanhoitaja SPEK:n kouluttajakoulutuksella tai EFR-kouluttajakoulutuksella. Kela edellyttää pohjakoulutuksena sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin pätevyyttä ja lisäksi kouluttajakoulutusta. Tukot antaa mielellään selvitysapua tällaisessa tilanteessa, jos sellainen jollekin pätevälle ensiapukouluttajalle tulisi.

Tukotin kanta on, että Kelan, Työsuojeluhallinnon ja muiden viranomaisten päätöksien ja linjauksien perusteena tulee olla lainsäädäntö, asetukset sekä muut viranomaispäätökset. STM:n ja SPR:n välille on tehty sopimus yhteistyöstä ja yhteistyösopimuksessa on kuvattu SPR:n tuottavan suosituksia. Siten Kela, Työsuojeluhallinto tai muut viranomaiset eivät voi käsitellä SPR:n suosituksia viranomaismääräyksinä suoranaisesti. Kela voi oman linjaukseensa kouluttajaa koskevista vaatimuksistaan hyödyntää SPR:n laatimia suosituksia, mutta joka tapauksessa Kelan on tehtävä viranomaisena oma päätös edellyttämistään ensiapukouluttajien pätevyysvaatimuksista.

Mitkä ovat siis ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset?

Tällä hetkellä Kelan sivuilla on edelleen siis tieto, että ensiapukouluttajan tulee olla sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri sekä kouluttajakoulutuksen suorittanut (mikäli yritys hakee Kela-korvausta ensiapukoulutuksesta). Työsuojeluhallinnon kantaa ei ole tarkemmin määritelty. Oppilaitoksissa on omat ohjeensa opettajien pätevyyttä koskien ja niitä koskee opetuslaki lisäksi. Yleisiä ensiapukoulutuksia koskevia kouluttajavaatimuksia ei ole eli käytännössä kuka vain voi antaa ensiapukoulutusta.

Tukotin hallitus jatkaa tilanteeseen vaikuttamistyötään

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n hallitus jatkaa työskentelyään asian parissa. Selvitettävänä on Kelan osalta SPR:n asiantuntijaryhmän vaikutus ensiapukouluttajien pätevyysvaatimuksiin sekä Työsuojeluhallinnon ohjeistukset työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Lisäksi yhdistyksen hallitus seuraa tilannetta tarkalla korvalla varmistaakseen, että SPR:n suositustenkin jälkeen alalla vallitsee vapaa kilpailu ja ettei eturistiriita ole vaikuttanut suositusten laadintaan antaen perusteetonta etua yhdellekään kaupalliselle toimijalle.

Mitä Kela edellyttää ensiapukoulutuksesta?

Ensiapukouluttajia ja ensiapukoulutusta koskevassa murroksessa hämmennystä on herättänyt ensiapukurssien Kela-korvattavuus. Monelle kouluttajalle ja työnantajalle on ollut epäselvää, mikä ensiapukouluttajakoulutus tai -pätevyys on riittävä Kela-korvauksen saamiseksi ensiapukurssista.

Koronaepidemian myötä erilaiset verkkokurssit ovat yleistyneet. Ensiapukursseja järjestetään täysin itsenäisesti suoritettavina verkkokursseina sekä kouluttajien vetäminä live-webinaareina. Epäselvää monelle on ollutkin, mitkä näistä toteutuksista ovat soveltuvia Kelan korvattaviksi ensiapukoulutuksiksi.

Tukot lähestyi Kelaa ja tiedusteli asiaa. Tässä Kelan vastaus asiaan:

Dnro 10/010/2020, DARK 20/010/10

Kati Kiirasmaa ja Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat Ry: Kelan korvaus työpaikkojen ensiapuvalmiudesta

Viittaus 5.10.2020, klo 17.31 lähetettyyn sähköpostiviestiin.

Työpaikkojen ensiapuvalmiuteen liittyvä ensiapukouluttajien koulutusasia on edelleen kesken sosiaalija terveysministeriössä. Kela odottaa sosiaali- ja terveysministeriölle lähettämäänsä kannanottopyyntöön (Dnro 2/300/2018) vastausta.

Kelalla ei ole tiedossa, että sosiaali- ja terveysministeriö olisi käynnistänyt ensiapukouluttajakoulutusten standardoinnin ja työsuojeluoppaan päivityksen (viittaus STM:n kokousmuistioon keskustelutilaisuudesta valtakunnallisen ensipukoulutuksen järjestelyistä 3.12.2019). Näin ollen Kelalla ei ole käytettävissä ensiapukouluttajakoulutusten standardointia eikä päivitettyä työsuojeluhallinnon työsuojeluopasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastausta odotellessa, Kelan korvauskäsittelyssä työterveyshuollon ensiapuvalmiuteen liittyviä koulutuskustannuksia on korvattu 1.1.2020 alkaen seuraavasti.

Työterveyshuollon ensiapuvalmiuteen liittyvän korvauksen piiriin kuuluvat: – työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi arvioiman ensiapukoulutuksen kustannukset – tarpeellisen opetusmateriaalin kustannukset ja välinevuokrat – koulutustiloista maksettava erillinen vuokra – ensiapukouluttajan ja koulutukseen osallistuvien matkakustannukset.

Ensiapuvälineiden kustannusten korvaamiseen ei ole tullut muutosta.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) tarpeelliseksi katsomat ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään, kun ensiapukouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilö (lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja), jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus.

Työterveyshuollon ammattilaiset toimivat asiakaslähtöisesti, riippumattomasti, eettisesti, luottamuksellisesti, monitieteisesti ja moniammatillisesti (Viittaus VNa 708/2013, 3 § Työterveyshuollon toimintatapa 2 (2) -kohtaan).Työterveyshuollon toimintaan sisällytetään mm. ensiapukoulutusten osalta, että työterveyshuolto tekee yhteistyötä työpaikan tarpeiden arvioinnissa, suunnittelussa mm. ensiapuvalmiuden ylläpidon suhteen. Työterveyshuolto työterveysyhteistyössä työnanantajan kanssa seuraa ja arvioi myös ensiapukoulutusten vaikuttavuutta ja niiden laatua.

Työterveyshuollon kustannusten korvauskäsittelyssä lähtökohtaisesti luotamme työterveyshuollon ammattihenkilöiden työpaikan työpaikkaselvityksen yhteydessä tekemiin ensiapuvalmiuteen liittyviin suosituksiin mm. työpaikkojen ensipukoulutusten ja -välineiden osalta.

Työterveyshuollon kustannusten korvauskäsittelyssä Kela pyytää tarvittaessa työnantajalta tai yrittäjältä lisäselvityksiä työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyvistä mm. ensiapukoulutuksista, ensiapukouluttajien pätevyydestä.

Kun sosiaali- ja terveysministeriö antaa ensiapukouluttajakouluttajien asiaan liittyen uusia ohjeita, niin Kela tarkastelee tarvittaessa työterveyshuollon ensiapukoulutusten korvausten maksamista uudelleen.

Ajankohtaisena asiana COVID-19-pandemian aikana Kela on korvannut myös ensiapukoulutuksia, joissa on huomioitu viranomaisten antamat ohjeet, suositukset ja määräykset. COVID-19-pandemian aikana korvattavia ensiapukoulutuksia ovat turvallisuusnäkökohdat huomioivat ensiavun lähikoulutukset, verkko- ja lähikoulutusten yhdistelmäkoulutukset sekä webinaarit, joita ensiapukouluttaja pitää videoja ääniyhteyden välityksellä. Erilaisilla oppimisalustoilla olevia itseopiskeltavia ensiavun verkkokursseja Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksena.

Helsingissä 13.10.2020

Reija Jääskeläinen keskuksen päällikkö Kela, Etuuspalvelujen lakiyksikkö Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus

Kirsi Airinen etuuspäällikkö Kela, Etuuspalvelujen lakiyksikkö Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus

Työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla uudistettavaksi

Ensiapukoulutusten ja kouluttajakoulutusten vapautuminen sosiaali- ja terveysministeri Pekosen kirjallisen vastauksen myötä on Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry. vaatinut Työsuojeluhallintoa muuttamaan oppaan ensiapuvalmiudesta työpaikoilla vastaamaan ministerin kirjallista vastausta ja STM:n joulukuista muistiota.

Työsuojeluhallinto käsitteli asian ja tuloksena on työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla poistettu kokonaan ja palautetaan käytettäväksi, kun se on uudistettu. Oppaasta poistetaan kaikki sidonnaisuus Suomen Punaiseen Ristiin.

Työsuojeluhallinnon sivuilla on nyt ohje ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikoilla seuraava: ” Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä.” Lähde: https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/onnettomuuksien-ehkaisy

Tukot on 24.1.2020 toimittanut työsuojeluhallinnolta saadun sähköpostin edelleen Kelalle ja vaatinut Kelaa muuttamaan korvausperusteita näitä koulutuksia koskien vastaamaan työsuojeluhallinnon ohjeistuksia, STM:n muistiota sekä ministerin kirjallista vastausta.

Alla on julkaistu työsuojeluhallinnolle tehty vaatimus sekä vastaus siihen. Henkilötietojen suojaamiseksi on yksityishenkilön sähköpostiosoite poistettu kuvasta.

Kuvan mahdollinen sisältö: teksti
Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n vaatimus
Kuvan mahdollinen sisältö: teksti
Työsuojeluhallinnon vastaus Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:lle.