Kategoria Turvallisuuskouluttajat

Turvallisuusalan kurssit ja tartuntataudit

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on suositellut tartuntojen vähentämiseksi, että vapaa-ajan harrastuksissa vältetään tarpeettomia lähikontakteja ja kokoontumisten järjestäjät harkitsivat riskinarvion perusteella tapahtumien järjestämistä. Suuret tapahtumat on peruutettu jo monien toimijoiden taholta ja useat harrastusseurat ovat päättäneet tilapäisestä tauosta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat suosittelevat jäsenilleen, että jäsenet seuraavat aktiivisesti THL:n, Suomen viranomaisten ja hallituksen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) tiedotusta. Jokaisen tulisi omassa toiminnassaan tehdä riskinarvio ja sen pohjalta päättää, onko syytä toimenpiteisiin omassa toiminnassa vai voiko oma toiminta jatkua ennalta.

Nykyaikana on mahdollista hyödyntää myös erilaisia digitaalisia koulutusmenetelmiä. Niihin tutustuminen ja digitaalisten koulutusmahdollisuuksien hyödyntäminen omassa toiminnassa on juuri nyt erityisen ajankohtaista. Suomen Turvallisuusalan Kouluttajien ensimmäisessä digitaalisessa ryhmäillassa 19.3. onkin varmasti aiheena riskinarviot koulutusalan yrityksissä sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Jäsenistö voi osallistua tähän webinaariin; lisätietoa tulossa lähipäivinä jäsenistölle.

Tukojen hallitus toivoo jäsenistöltä aktiivista some-keskustelua aiheesta ja yhteistyötä kouluttajien välillä kaikille yrityksille haasteellisessa toimintaympäristössä. Varautuminen tällaiseen tilanteeseen sekä tilanteessa toimiminen ovat aiheita, jotka ovat varmastikin tärkeitä jokaiselle ensiapu- ja turvallisuusalan kouluttajille.

Tukojen kevätkokous on 23.5.2020 Helsingissä Nuuksiossa. Tämän hetken tilanne ei vielä anna aihetta perua kevätkokousta kokonaisuudessaan, seuraamme tilanteen kehittymistä ja toimimme hallituksessa sen mukaisesti. Digitaalisen viestinnän aikaan voimme kuitenkin olla varmoja, että kevätkokous järjestyy vähintäänkin webinaarin muodossa, joten tapahtumalle voi varmasti jo varata omasta kalenterista tilaa.

Linkkejä

THL:n sivusto koronaviruksesta

Elinkeinoelämän keskusliiton ohjeistusta

Muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseen verkossa

Ammattipätevyysdirektiivissä säädetään kuorma- ja linja-autonkuljettajilta ajokortin lisäksi vaadittavasta ammattipätevyydestä, joka saavutetaan perustason ammattipätevyyden suorittamisella, jonka jälkeen ammattitaidon ylläpitämiseksi tulee suorittaa viiden vuoden välein direktiivin mukainen jatkokoulutus. Jatkokoulutuksen määrä on 35 tuntia, joka on suoritettava 5 vuoden kuluessa edellisen ammattipätevyyden myöntämisestä.

Muutostarpeita koulutuksissa

Ensimmäiset kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysvaatimukset tulivat voimaan vuosina 2008 ja 2009. Vuonna 2012 komissio julkaisi asiasta toimeenpanokertomuksen, josta järjestettiin myös sidosryhmäkuuleminen sekä ulkoinen arviointi vuosina 2013 ja 2014. Direktiivillä koettiin olleen alaan myönteinen yleisvaikutus, mutta sen implementoinnissa havaittiin myös puutteita. Suurimmiksi puutteiksi havaittiin koulutusten hyväksyminen muissa jäsenvaltioissa, ristiriitaiset kokemukset koulutuksen tarpeellisuudesta, puutteet mahdollistetuissa opetusmetodeissa sekä joustamattomuus vaadittujen koulutusten yhdistelemisessä. Uuden direktiivin tavoitteet kiteytyvät liikenneturvallisuuden parantamiseen koko EU:ssa, kilpailu ja oikeudenmukaisuus huomioiden. Kuljettajakoulutuksen yhtenäistämisellä ja vastavuoroisuuden tunnustamisella halutaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja helpottaa työvoiman liikkuvuutta.

Verkkokoulutukset osana jatkokoulutusta

Direktiivin mukaan jatkokoulutus voi muodostua luokkaopetuksesta, käytännön koulutuksesta, tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla sekä korkeatasoisissa simulaattoreissa käydyistä koulutuksista, joita kuitenkaan ei ole direktiivissä tarkemmin määritelty.

Suomessa ei ammattipätevyyden jatkokoulutuksen tai peruskoulutuksen osalta verkko-opetukselle ole määritelty tarkkoja rajoituksia. Traficomilta on saatu verkkototeutuksiin lyhyt ohjeistus helmikuussa 2019. Suomessa jatkokoulutuksessa on voinut hyödyntää myös etäopetusta, jossa ääni ja kuvayhteydellä kouluttaja opettaa ryhmää reaaliaikaisesti.

Uudet vaatimukset

Jatkokoulutusten osalta verkko-opetuksessa on erityisesti edellytettävä luotettavaa käyttäjän tunnistusta ja asianmukaisia valvontakeinoja. Uuden direktiivin mukaan verkko-opetuksen osuus jatkokoulutuksesta voi olla enintään 12 tuntia, eikä direktiivi mahdollista kansallisia poikkeamia enimmäismäärästä. Viiden pakollisen jatkokoulutuspäivän osalta tämä tarkoittaa siis yhtä kokonaista kertauspäivää sekä mahdollisesti toista päivää, josta osa suoritetaan lähiopetuksessa tai simulaattorissa. Niin verkkokoulutuksessa kuin luokkahuonekoulutuksissakin vähintään 7 tunnin jaksot voidaan jakaa edelleen kahdelle peräkkäiselle päivälle.

Ennakoivan ajon koulutuksen vähimmäismäärä on edelleen edellytyksenä ammattipätevyydelle, mutta valvonnan vaikeuden vuoksi rajoitetta ei ole tulossa saman koulutusaiheen useille opiskelukerroille. Vähintään yhteen jatkokoulutuksen aiheista on kuuluttava siis jatkossakin liikenneturvallisuutta.

TuKot pyytää jäseniltä kannanottoja

Uusia lakeja ehdotetaan tuleviksi voimaan pääosin 23.5.2020, joka on direktiivissä esitetty takaraja. Lainsäädäntöä varten valmisteltu hallituksen esitys on avoinna lausunnoille www.lausuntopalvelu.fi -osoitteessa 23.2.2020 saakka. Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry. ottaa jäseniltään vastaan perusteltuja kannanottoja hallituksen esitykseen liittyen ja lausuu tarvittaessa kantansa esitykseen.

Kirjoitus julkaistu ensimmäisen kerran LinkedIn, Tuomas Liukkonen (julkaistu kirjoittajan luvalla).

Tulityökorttikoulutus uudistuu

Ensiapukoulutusreformin vanavedessä uudistuvat niin Työturvallisuuskeskuksen (TTK) työturvallisuuskorttikoulutus kuin myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityökorttikoulutus. Kahden jälkimmäisen osalta uudistus etenee samaa tahtia ja vuoden 2021 alussa voidaankin sanoa, että merkittävä osa Suomen turvallisuusaiheisista korttikoulutuksista on muuttunut melkoisesti parin vuoden sisällä. Pelkästään vuonna 2018 SPEK:n tulityökortin suorittivat 28 671 henkilöä ja TTK:n työturvallisuuskortin 162 312 henkilöä. Muutos tulee koskettamaan siis arviolta vuosittain lähes 200 000 henkilöä.

Kenttä vaikuttavana voimana

SPEK uudistaa omaa tulityökorttikoulutusjärjestelmäänsä ja tavoitteena on ottaa uusi koulutusjärjestelmä käyttöön vuonna 2021. SPEK:n Koulutuspäällikön Petri Lindhin mukaan saatu niin kurssinjohtajilta kuin yrityksiltäkin, joten tulityötoimikunta laati kyselyn koulutuksen kehittämiseksi kouluttajille, koulutettaville, koulutusta tilaaville yrityksille, pelastusviranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Kohderyhmän suuruudesta ja kohdennuksesta ei ole annettu tarkempaa tietoa, mutta allekirjoittanutta kysely ei kuitenkaan ole tavoittanut. Lindhin mukaan vastauksia on kuitenkin saatu satoja.

Uudistuksessa tullaan vastaamaan kentältä tulleisiin palautteisiin ja toiveisiin, keskittyen myös pedagogisten tavoitteiden täyttymiseen. Kyselyn vastausten pohjalta luonnosteltu ensimmäinen versio tulevasta koulutusmallista on esitelty kurssinjohtajien ryhmätyöpajoissa vuoden 2019 aikana. SPEK:n kehittämispäällikkö Heli Hätösen mukaan uudistus kestää aina vuoden 2020 lopulle, johon mennessä myös kurssinjohtajat saavat uuteen järjestelmään koulutusta. Tammikuussa 2021 onkin sitten Hätösen mukaan aika siirtyä uuteen koulutusjärjestelmään (Purkurauta. Tulityökoulutuksen verkkolehti. 10/2019.)

Mitä uutta?

Alla tulevia muutoksia koosteena, lähteenä em. SPEK:n verkkolehti sekä työpajan työryhmäesitys.

 • Tulityökortin kertauksessa tulee uutena mahdollisuutena suorittaa osa päivästä verkkokoulutuksena. tämä ei kuitenkaan poista lähiopetuksen pakollisuutta käytännön harjoitteiden osalta eikä ensimmäistä kertaa koulutukseen osallistuttaessa.
 • Koulutussuunnittelun keskiössä ovat olleet osaamistaitovaatimusten tarkastelu, jonka kautta on päädytty neliportaiseen osaamisen kehittämiseen
  • SPEK tuottaa ilmaisen tulitöiden perusteisiin keskittyvän verkkoperehdytyksen
  • Ensimmäinen tulityökortin koulutus toteutetaan lähiopetuksena
  • Kertaus suoritetaan valinnaisesti osin tai kokonaan lähitoteutuksena. Osan kertauksesta voi halutessaan suorittaa verkossa.
  • SPEK tuottaa toimialakohtaista lisäaineistoa alakohtaiseen syventävään koulutukseen
 • Koulutussisältöjen ja materiaalien osalta päivitystiheyttä on tarkoitus parantaa huomattavasti.

Merkitys koulutusyrityksille

Alan yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että saamme tarkkaa tietoa muutoksista mahdollisimman nopeasti. Kurssien markkinoinnin, myynnin ja toteutusten kannalta uudet toimintamallit tulee ehtiä mukauttamaan yritysten prosesseihin jo hyvissä ajoin, jotta koulutettavien asioinnin helppous, tietoturvallisuus ja koulutusten saatavuus voidaan taata. Tämä tarkoittaa digitalisoitumisen myötä niin verkkokoulutusalustojen kuin rajapintojenkin huomioimista eri sidosryhmäyhteistyössä. Peräänkuulutankin osapuolten aktiivisuutta tiedottamisessa ja sidosryhmien kuulemista valmistelutyössä. Kurssinjohtajien, vakuutusyhtiöiden, oppilaitosten ja viranomaisten lisäksi merkittävä sidosryhmä ovat kouluttajia työllistävät sekä koulutusalaa kehittävät koulutusalan yrittäjät.

Turvallista lopputalvea!

Tuomas Liukkonen