Kategoria Ensiapukouluttajat

Tukot vaikuttamassa ensiapukouluttajien uudistukseen

Ensiapukoulutusuudistus Sosiaali- ja Terveysministeriössä jäi keväällä 2020 merkittävästi kesken koronapandemian levitessä Suomeen. Nyt syksyllä STM on jatkanut uudistustyötä, jonka tavoitteena on uudistaa ensiapukoulutuksia ja -kouluttajia koskevia ohjeita ja suosituksia Suomessa.

Tukot vaikuttamassa


Tukot on ollut yhteydessä STM:öön ja keskustellut STM:n ensiapukoulutuksia koskevan työryhmän edustajan kanssa uudistuksesta. Keskusteluissa Tukot on tuonut esille voimakkaan huolen tänä vuonna kentällä havaitusta ”villistä” ensiapukoulutustoiminnasta, joka on mahdollistunut selkeiden ohjeiden ja suositusten puutteessa. Kouluttajien pätevyysvaatimus on hyvin laaja; tarkennokset hyväksyttävästä kouluttajakoulutuksesta puuttuvat.

Täydennyskoulutusten tärkeys


Tukot pitää tärkeänä, että jokainen ensiapukouluttaja on hyvin koulutettu tehtäväänsä ja ylläpitää ensiapukouluttajaosaamisen tietotaitoa niin substanssiosaamisessa kuin opettamisessa. Kesällä 2020 Suomen Elvytysneuvosto julkaisi elvytysohjeet Covid-19 -pandemian huomioiden. Kun kouluttaja kuuluu johonkin taustaorganisaatioon, saa kouluttaja tietoa keskeisistä muutoksista elvytys- ja ensiapuohjeita koskien. Lisäksi organisaatiot velvoittavat kouluttajaa oman koulutusosaamisen ylläpitoon erilaisin täydennyskoulutusvelvollisuuksin. Tukot on tuonut keskustelussa STM:n kanssa esiin ensiapukouluttajien perus- ja täydennyskoulutusten tärkeyden ensiapukoulutusten korkealle laadulle ja yhteneväisten elvytys- ja ensiapuohjeiden kouluttamiselle.

Ensiapukoulutusta verkossa


Suomessa on ollut erittäin hyvä tilanne ensiapuosaamisessa. Ensiapua on koulutettu työpaikoilla ja harrastustoiminnassa laajasti. Hyvä tilanne on merkittävältä osalta johtunut suuresta määrästä ensiapukouluttajia; Suomessa on ennen koronaepidemiaa ollut useita tuhansia ensiapukouluttajia. Koronaepidemian vuoksi keväällä 2020 kaikki lähikoulutukset estyivät ja edelleen tilanne syksyllä on ensiapukoulutusten osalta heikko. Webinaarikoulutuksissa ei päästä samaan laatuun ensiaputaitojen oppimisessa kuin harjoituksia sisältävässä lähikoulutuksessa; tästä johtuen useat ensiapukouluttajat kieltäytyvät vetämästä ensiapukoulutusta täysin webinaareina ja verkko-opetuksena. Ensiapukurssitilausten peruuntuminen ja koulutusten siirtyminen verkko-opetukseksi on vaikuttanut merkittävästi ensiapukouluttajien työllisyystilanteeseen: useita satoja ensiapukouluttajia on päättänyt lopettaa koulutustoiminnan.


Tukot on esittänyt huolensa ensiapukoulutusten tilanteesta STM:lle, jossa huoli on ymmärretty hyvin. Tilanne vaikuttaa yleiseen ensiapuvalmiuteen. Keskustelussa STM:n kanssa on nostettu esiin lähikoulutusten merkitys ensiavun kouluttamisessa, jolloin vain teoriaosuuksia voidaan laadukkaassa ensiapukoulutuksessa järjestää verkko-opetuksena. Tukot on tuonut esille ymmärryksensä toteuttaa ensiapuopetusta pandemian aiheuttamien rajoitusten aikana täysin verkko-opetuksena, mutta esitti STM:lle, että koronaepidemian väistyessä STM tai viranomaistaho tiedottaisi laajalti ja tehokkaasti lähikoulutusten merkitystä ja välttämättömyyttä. Lähikoulutusten painottaminen vahvistaisi ensiapukoulutusten laatua ja yleistä ensiapuosaamista sekä parantaisi ensiapukouluttajien työllisyystilannetta.

Vaikutustyö jatkuu

STM jatkaa ensiapukoulutusuudistusta. Keskustelu STM:n kanssa on käyty hyvässä yhteishengessä ja Tukotin tuomat huolenaiheet ensiapukouluttajien osaamisen ylläpidosta, ensiapukurssien siirtymisestä täysin verkko-opetuksiksi, kouluttajien vähenemisestä sekä tarkentavien ohjeiden ja suositusten puuttumisesta huomioidaan varmastikin STM:n työryhmässä.

Tukot seuraa aktiivisesti ensiapukouluttajia ja -koulutusta koskevaa uudistustyötä. Yhdistys tiedottaa tilanteen kehittymisestä sekä jatkaa vaikutustyötä ensiapukouluttamisen kehittymiseksi tasa-arvoiseksi samalla varmistaen koulutusten laadukkuus ja luotettavuus.

Turvallisuusalan kurssit ja tartuntataudit

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on suositellut tartuntojen vähentämiseksi, että vapaa-ajan harrastuksissa vältetään tarpeettomia lähikontakteja ja kokoontumisten järjestäjät harkitsivat riskinarvion perusteella tapahtumien järjestämistä. Suuret tapahtumat on peruutettu jo monien toimijoiden taholta ja useat harrastusseurat ovat päättäneet tilapäisestä tauosta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat suosittelevat jäsenilleen, että jäsenet seuraavat aktiivisesti THL:n, Suomen viranomaisten ja hallituksen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) tiedotusta. Jokaisen tulisi omassa toiminnassaan tehdä riskinarvio ja sen pohjalta päättää, onko syytä toimenpiteisiin omassa toiminnassa vai voiko oma toiminta jatkua ennalta.

Nykyaikana on mahdollista hyödyntää myös erilaisia digitaalisia koulutusmenetelmiä. Niihin tutustuminen ja digitaalisten koulutusmahdollisuuksien hyödyntäminen omassa toiminnassa on juuri nyt erityisen ajankohtaista. Suomen Turvallisuusalan Kouluttajien ensimmäisessä digitaalisessa ryhmäillassa 19.3. onkin varmasti aiheena riskinarviot koulutusalan yrityksissä sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Jäsenistö voi osallistua tähän webinaariin; lisätietoa tulossa lähipäivinä jäsenistölle.

Tukojen hallitus toivoo jäsenistöltä aktiivista some-keskustelua aiheesta ja yhteistyötä kouluttajien välillä kaikille yrityksille haasteellisessa toimintaympäristössä. Varautuminen tällaiseen tilanteeseen sekä tilanteessa toimiminen ovat aiheita, jotka ovat varmastikin tärkeitä jokaiselle ensiapu- ja turvallisuusalan kouluttajille.

Tukojen kevätkokous on 23.5.2020 Helsingissä Nuuksiossa. Tämän hetken tilanne ei vielä anna aihetta perua kevätkokousta kokonaisuudessaan, seuraamme tilanteen kehittymistä ja toimimme hallituksessa sen mukaisesti. Digitaalisen viestinnän aikaan voimme kuitenkin olla varmoja, että kevätkokous järjestyy vähintäänkin webinaarin muodossa, joten tapahtumalle voi varmasti jo varata omasta kalenterista tilaa.

Linkkejä

THL:n sivusto koronaviruksesta

Elinkeinoelämän keskusliiton ohjeistusta

Ensiapukursseja koskevat ohjeet murroksessa

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n hallitus on työskennellyt viimeisten kuukausien – ja osa hallituksen jäsenistä jopa vuosien – ajan saadakseen muutoksen ensiapukoulutusta koskeviin viranomaisohjeisiin ja suosituksiin. Hallitus on ollut yhteydessä Työsuojeluhallintoon, Kelaan, STM:öön , Kilpailu- ja kuluttajavirastoon sekä Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Merkittävä uudistus saatiin aikaiseksi, kun Työsuojeluhallinto poisti vanhentuneen oppaan Ensiapuvalmiudesta työpaikoilla korvaten sen yleisillä ohjeistuksilla lainsäädännöstä ensiapuvalmiutta koskien. Tämän seurauksena Kela uudisti korvausperusteet työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. 

Tämän hetkiset vaatimukset

Työsuojeluhallinto edellyttää työnantajien vastaavan työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöillä on riittävä ohjeistus ensiaputilanteissa toimimiseksi ja että työpaikalla on tarpeenmukainen varusteisto ensiavun antamiseksi. Työterveyshoitaja määrittelee työpaikkaselvityksessä ensiapuvalmiuden laajuuden, tarvittavat ensiaputaidot sekä -välineistön. 

Kelalta voi saada korvausta ensiapukouluttajan lisäkoulutuksen saaneen terveydenhuollon ammattilaisen pitämistä ensiapukoulutuksista. Tarkempaa määritystä ei ole vielä siitä, mikä on hyväksyttävä ensiapukouluttajan lisäkoulutus. 

Ensiapuohjeet

Ensiapukursseilla on yleisesti noudatettu Euroopan Elvytysneuvoston (ERC, European Resuscitation Council) elvytysohjeita sekä Käypä Hoito -suositusten ja Terveyskirjaston ensiavun antamista koskevia ohjeita. Yhtenäistä ohjeistusta ensiapukurssien sisällöstä ei ole Työsuojeluhallinnon oppaan poistuttua käytöstä. Käytännössä siis esimerkiksi hätäensiapu 4h -kurssin sisältö voi vaihdella merkittävästi eri ensiapukurssien välillä.

Laadukkaiden ensiapukurssien yksi tärkeä tekijä on yhtenäinen ohjeistus ensiavusta eri kouluttajille ja koulutusalan toimijoille.

Moni kouluttaja on kokenut tilanteita, joissa kurssilainen tuo esille aiemmin käydyllä kurssilla kouluttajalta saamansa ristiriitaiset ohjeet. Joskus näissä voi olla kyse ihan kouluttajan erilaisesta painotuksesta, mutta ajoittain ristiriitaisuus johtuu myös eri kouluttajien valitsemista ohjeista. Pieniä eroja löytyy esimerkiksi amerikkalaisen AHA:n (American Heart Association), eurooppalaisen ERC:n (European Resuscitation Council) ja Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeista.  Eroja ensiapuohjeissa tulee myös, kun ohjeet uudistuvat ja tietoa uusista ohjeista tulee useilta eri kanavista, jolloin haasteena on tiedon levittäminen kaikille ensiapukouluttajille. Kaikkea ristiriitaisuutta ei voida poistaa: osa on seurausta ihan inhimillisistä eroista opettamisessa. Yhtenäinen ensiapuohjeistus ja kaikkien kouluttajien tietoisuus ajantasaisista ohjeista on tärkeä tavoite erityisesti henkeä uhkaavien ensiaputilanteiden kouluttamisessa. 

Ensiapukouluttajan pätevyys

Useilta eri tahoilta – viranomaiset, yhdistyksen jäsenistö, some-kanavat – on tullut esille se, kuinka tärkeää on ensiapukursseilla kouluttajan ammattitaito. Vaikka moni kouluttaja onkin todennut, ettei ensiapu ole rakettitiedettä vaan yksinkertaisia ohjeita, joita jokainen maallikko kykenee oppimaan, niin kouluttaminen ei ole samalla tavoin yksinkertaista: ammattitaitoinen kouluttaja hallitsee muuttuvat ensiapuohjeet, on selvillä alan ajankohtaisista ohjeistuksista ja viranomaismääräyksistä, lainsäädännöstä, koulutusmenetelmistä, sekä erilaisista koulutusvälineistä ja -materiaaleista. 

Maallikkokouluttajan haaste on vähäinen terveydenhoitoalan substanssiosaaminen sekä aitojen ensiaputilanteiden kokemattomuus; ensihoitoalan ammattilaisen haasteena on osaaminen rajata kurssien sisältöä maallikoille soveltuvaksi opetuskokonaisuudeksi erityisesti innokkaiden kurssilaisten udellessa syventäviä kysymyksiä. Ensiapukouluttajan onkin hallittava ensiaputietojen ja -taitojen lisäksi pedagogiikkaa. Työpaikkojen ensiapukursseilla kouluttajalla tulee olla myös osaamista työterveyteen vaikuttavista asioista sekä ammatillinen osaaminen hankkia koulutukseen soveltuvaa lisätietoa kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. 

Erilaiset kouluttajakoulutukset

Kouluttajapätevyyden hankkimiseksi on somessa, keskusteluissa sekä TuKojen kouluttajilta saamissa viesteissä tuotu esille useita eri näkökulmia. Osassa ammattikorkeakouluja jo sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien opintoja kuuluu opintoihin erilaista pedagogiigan opiskelua. Eri kouluttajakoulutusjärjestelmissä sisältö on hyvin vaihtelevaa, osassa painotetaan käytännön osaamista ensiapuohjeista, osassa huomioidaan vahvemmin myös pedagoginen pätevyys kouluttajalla ja sen kouluttaminen kouluttajalle. 

Ensiapukoulutusjärjestelmissä on hyvin laaja vaihtelu siitä, miten kouluttajien osaaminen ylläpidetään ja miten varmistetaan kouluttajien omat taidot ensiavun kouluttamisessa ja ensiavun antamisessa. Joissain koulutusjärjestelmissä kouluttajilla ei ole minkäänlaista vaatimusta kouluttajien täydennys- ja ylläpitokoulutuksesta. Yleistä ja yhtenäistä käytäntöä ei ole eikä viranomaisilta ole minkäänlaisia suosituksia tai vaatimuksia ensiapukouluttajan pätevyyden ylläpidosta. Käytännössä siis mikä tahansa koulutus voisi olla nyt pätevä ensiapukouluttajan lisäkoulutukseksi, kun sisällölle ja pätevyydelle ei ole minkäänlaisia vaatimusmäärittelyitä tai suosituksia. 

Yhdistyksen näkökulma

Yhdistyksen jäsenistö on tuonut esille tarpeen saada yhtenäiset ensiapuohjeet valtakunnallisesti sekä ensiapukouluttajan pätevyyden määrittely siten, että ensiapukouluttaminen ei olisi täysin villiä toimintaa. Hyvien suositusten ja virallisten vaatimusten kautta ensiapukurssien kurssilaisilla ja kursseja tilaavilla yrityksillä on mahdollisuus varmistua siitä, että ensiapukouluttaja on pätevä, kouluttajan asiantuntemus on ajantasaista ja kurssisisältö vastaa aidosti koulutettavien ja työpaikojen tarpeita. 

TuKojen hallitus on päättänyt esittää STM:lle, että STM julkaisee suositukset ensiapukouluttajan pätevyysvaatimuksista sekä yleisistä ensiapuohjeista. Suositukset voisi laatia STM:n asettama työryhmä tai STM voi valtuuttaa sopivaksi katsomansa puolueettoman tahon laatimaan suosituksia, esimerkiksi Suomen Elvytysneuvoston. Työsuojeluhallinnolle TuKot esittää, että työpaikkojen ensiapuvalmiutta koskeva opas laadittaisiin mahdollisimman pian, jotta työterveyshoitajilla, työnantajilla ja ensiapukouluttajilla olisi yhtenäinen käytäntö määritellä työpaikkojen ensiapuvalmiutta, ensiapukoulutuksia, -välineistöä sekä kurssisisältöä. Kelan edustajan kanssa on sovittu, että TuKot toimittaa viranomaisille laatimansa esitykset myös Kelan tietoon. Suosituksilla ja yhtenäisillä ohjeilla varmistetaan laadukas ensiapukoulutus siten, että ensiapukouluttajien ja kouluttajakoulutusten tuottaminen on kilpailulle avointa ja syrjimätöntä.

Ensiapukouluttajien oikeudet

Hyvin monella ensiapukouluttajalla on taustallaan SPR:ltä tai Punainen Risti Ensiapu Oy:ltä hankittu kouluttajakoulutus, joka on antanut kouluttajalle oikeuden kouluttaa SPR:n ensiapukursseja sekä käyttää SPR:n materiaaleja kouluttamisessaan. Kouluttajaoikeuden säilymiseksi ensiapukouluttajat ovat suorittaneet kolmen vuoden välein SPR:n, myöhemmin Punainen Risti Ensiapu Oy:n täydennyskoulutuksen.

Muutos kouluttajaoikeusvaatimuksiin

Joulukuussa 2019 Suomen Punainen Risti on ilmoittanut, että SPR:n asiantuntijaryhmän laatima kouluttajaohje ei ole voimassa 1.1.2020 alkaen ja kouluttajien tulee noudattaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n kouluttajaohjeita, mikäli haluaa jatkaa SPR:n tai oikeammin, Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukurssien kouluttamista tai saada käyttöönsä materiaalit kurssien järjestämiseksi

Jotta koulutusoikeus säilyy vuonna 2020, on kouluttajan hyväksyttävä joulukuussa 2019 julkaistut käyttäjäehdot sekä kouluttaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n sopimuskumppanin kouluttajana. Sopimuskumppanuus edellyttää yritystoimintaa, jolloin kouluttajalla tulee olla oma yritys. Freelancerien osalta tämä tarkoittaa, että työnantajan tai kurssin tilaajan on tehtävä kumppanuussopimus Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa.

Mikäli kouluttajalla ei ole kurssia varten yritystä, joka on tehnyt Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa sopimuksen kumppanuudesta, ei kouluttaja voi järjestää Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukurssia, esim. EA1:tä.

Vaikutus kouluttajaoikeuksiin

Monelle kouluttajalle tämä tarkoittaa, että kouluttajaoikeudet päättyivät käytännössä 1.1.2020. Mikäli kouluttajakoulutus tai täydennyskoulutus on hankittu 2017-2019, päättyy kouluttajaoikeus kesken luvatun voimassaoloajan. Kouluttajaoikeuksien päättyessä kouluttaja ei saa käyttöönsä koulutusmateriaaleja eikä voi myöntää kurssitodistuksia. KELAn ohjeistuksien ollessa vielä epäselvät ja vanhentuneet, on mahdollista, että kouluttajan pitämistä koulutuksista ei saa KELA-korvauksia, koska kouluttaja ei voi pitämilleen kursseille käyttää KELAn vaatimia kurssinimikkeitä, vaikka kurssisisältö olisi täsmälleen sama kuin Työsuojeluhallinnon oppaassa ja SPR:n asiantuntijaryhmän laatimissa ohjeissa on suositeltu ja edellytetty.

Kouluttajan oikeudet ja niiden turvaaminen

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat on selvittänyt, mitä oikeuksia on kouluttajilla, joiden koulutusoikeus on päättynyt kesken kouluttajaoikeuksien voimassaolon. Koska selvitys- ja toimenpideprosessi on kesken, emme avaa vielä toimenpiteitä julkisesti. Pyydämme kuitenkin kaikkia niitä kouluttajia ottamaan yhdistykseen yhteyttä sähköpostitse, joiden kouluttajaoikeus on päättynyt kesken voimassaoloajan ja jotka haluavat lisätietoa oikeuksistaan ja oikeuksiensa turvaamisesta. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että tässä asiassa yhdistyksen hallitus antaa tietoa ja neuvontaa niin jäsenille kuin yhdistykseen kuulumattomillekin kouluttajille. Yhteydenottajan ei siis tarvitse olla jäsen (saa tietysti hakea jäsenyyttäkin).

Pätevyys, kunnes toisin todistetaan

Lopuksi tärkeä huomio: yhdenkään kouluttajan pätevyys ei ole millään tavoin päättynyt, vaikka koulutajan oikeus kouluttaa tiettyjä kursseja on voinut päättyä. Pätevyys on hankittua ammattiosaamista, jonka voi hakata vaikka hautakiveenkin lopulta.

Ensiapukoulutus uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähestynyt Suomen Turvallisuusalan Kouluttajia lähettämällä joulukuisessa keskustelutilaisuudessa luvatun muistion. Julkaisemme artikkelin lopussa muistion sisällön.

Tukot on 4.12.2019 julkaissut uutisen keskustelutilaisuudesta, tässä artikkelissa vahvistettuna sisältö ja STM:n ratkaisuesitys.

Ensiavun ja terveystiedon toimikunta

SPR:n ja STM:n yhteistyöpöytäkirja määrittelee ensiapu- ja terveystoimikunnan

SPR:n ensiapukouluttajakoulutusta on ohjannut SPR:n ja STM:n yhteistyöpöytäkirjassa määritelty asiantuntijaryhmä, joka 17.10.2014 alkaen on ollut ensiapu ja terveystoimikunta.

Ensiapu ja terveystoimikunnan tarkoituksena on ollut mm. linjata ja kehittää SPR:n ensiavun ja ensihoidon sekä terveydenedistämisen koulutuksia ja sisältöä sekä edistää ensiavun ja terveystiedon ja ensivastekoulutuksen laatua ja koulutuksen kehittämistä. Lisäksi toimikunta on seurannut ensiapu- ja ensivastetoimintaa sekä niihin liittvää koulutustoimintaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Toimikunta on vuosien varrella mm. linjannut erilaisia ohjeistuksia SPR:n ensiapupäivystyksiä koskien ja laatinut suosituksia SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksia koskien. Toimikunnan laatimat suositukset ensiapukurssien sisällöstä ovat siis julkisia kaikkien käytettävissä olevia kurssisisältöjä (kurssisisältö ei koske kurssin nimeä, mikäli kurssin nimi on rekisteröity tavaramerkki).

Ensivastekouluttajakoulutus on ollut jo parin vuoden ajan yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen Meripelastusseuran ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyössä järjestämää koulutustoimintaa. Tähän odotetaan mahdollisia muutoksia vapaaehtoisten ja sivutoimisten palokuntien koulutusten siirtyessä Pelastusopistolle.

Sinänsä mielenkiintoista on se, että yhteistyöpöytäkirjassa mainitun SPR:n toimikunnan jäsenistä ei yksikään ollut kutsuttuna STM:n keskustelutilaisuuteen, vaan SPR:n osalta tilaisuudessa edustivat pääsihteeri Kristiina Kumpula ja järjestöjohtaja Marja Lehtimäki.

SPR:n ensiapu- ja terveystoimikunnan kouluttajaohjeistus kumottu

Punainen Risti Ensiapu Oy, jolle Suomen Punainen Risti on siirtänyt ensiapukoulutuksen sekä ensiapukouluttajien koulutusjärjestelmän, on jatkanut omaa ensiapukoulutusuudistustaan. 21.12.2019 SPR julkaisi tiedon ” Punainen Risti Ensiapu Oy on Suomen Punaisen Ristin sataprosenttisesti omistama koulutusyksikkö. Kaikki Punaisen Ristin todistuskoulutukset ovat siirtyneet Punainen Risti Ensiapu Oy:lle ja yhtiön uuteen koulutusjärjestelmään. Samalla 1.1.2020 vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet eivät ole enää voimassa, vaan siirrymme yhteistyömallista sopimusmalliin.”

SPR:n julkaisemassa tiedossa 21.12.2019 mainittu ”vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet” tarkoittaa käytännössä siis SPR:n toimikunnan laatimia kouluttajaohjeita. PRE on laatinut omat ohjeensa kouluttajille, jotka löytyvät mm. PRE:n sivulta https://ensiavunkouluttajat.fi/kumppaneille/ Mitä ilmeisimmin PRE on hyödyntänyt toimikunnan laatimia suosituksia omissa kouluttajaohjeissaan.

Mikä tulee olemaan jatkossa toimikunnan merkitys, jää nähtäväksi. Toimikunta on ohjannut myös SPR:n omaa ensiaputoimintaa, kuten ensiapupäivystäjien ohjeistuksia. Miten SPR järjestää jatkossa järjestön toiminnan ensiapua koskien, selvinnee tämän vuoden aikana.

STM:n linjaus ja vaikutukset

Kuten STM:n muistiosta ja ratkaisuehdotuksesta voidaan havaita, on STM suunnittelemassa SPR:n toimikunnan korvaamista STM:n asettamalla työryhmällä, joka mahdollisesti linjaa ensiapukouluttajia koskevan standardin. Tällä hetkellä ei Suomessa ole virallista standardia ensiapukouluttajia koskien ennen kuin STM asettaa asiantuntijaryhmän, joka luo uuden ohjeistuksen ensiapukoulutuksista ja kouluttajien pätevyysedellytyksistä. Olennaista tällä hetkellä on, että STM on muistiossaan todennut: ”STM nimeää valtakunnallisen asiantuntijaryhmän ylläpitämään suositukset kansallisista ensiapukursseista. Niiden sisältö voidaan määritellä pohjautuen nykyisiin kurssisisältöihin, mutta eivät ole kenenkään yksittäisen toimijan asettamia. Kyseinen asiantuntijaryhmä voisi mahdollisesti tehdä suosituksen ensiapukouluttajien standardista”.

Koska STM:n linjaus on selkeästi hyväksyä nykyiset ensiapukoulutukset, niin kouluttajien on varmastikin turvallista tarjota edellä mainitun toimikunnan laatimien ensiapukurssien sisältöjen mukaisia kursseja, olivatpa kurssit nimetty miten tahansa.

Yhteistyöpöytäkirja kirjoitettaneen STM:n ja SPR:n välillä uudelleen, tässä kohden STM jatkaa kokousmuistion mukaan valmistelutöitä siten, että yhteistyöpöytäkirjaa tarkennetaan ensiapukoulutusten osalta. Muilta osin eli kansalliseen valmiuteen liittyvältä osilta ei yhteistyöpöytäkirjaan odoteta muutosta. Mikäli aiempaa linjausta jatketaan, yhteistyöpöytäkirjasta sopivat sosiaali- ja terveysministerit, STM:n virkamiehet sekä SPR:n pääsihteeri.

STM:n ratkaisuehdotus on nähtävillä 4.12.2019 julkaistussa uutisessa

STM:n ratkaisuesitys ensiapukoulutusjärjestelmäksi

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ovat osallistuneet eilen 3.12.2019 STM:n valmiusyksikön erityisasiantuntija Lasse Ilkan kutsusta keskustelutilaisuuteen, jossa on käsitelty ensiapukoulutuksia ja -kouluttajakoulutuksia. Tilaisuuden päättyessä osallistujat ovat saaneet Ilkalta luvan esitellä keskustelutilaisuuden sisältöä sekä tilaisuudessa ollutta materiaalia julkisuudessa.

Keskustelutilaisuuteen tuli Lasse Ilkalta seuraava kutsu:

”Meillä sosiaali- ja terveysministeriössä on käsittelyssä Kelan kysymys koskien Yhteistyöpöytäkirjaa varautumisesta ja ensiaputoiminnasta sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Punaisen Ristin välillä. Kela on esittänyt kysymyksen, onko tarvetta muuttaa yhteistyöpöytäkirjan sisältöä koskien ensiapukouluttajakoulutusta. Allekirjoittanut toimii tämän asian yhtenä valmistelijana. Ministeriöön on tullut myös useita yhteydenottoja samaan asiayhteyteen liittyen yksityissektorin edustajilta.

Olemme selvitelleet asiaan liittyviä taustoja ja tekijöitä useiden eri tahojen kanssa. Olemme valmistelleet tarkennusta ministeriön osalta kyseiseen yhteistyöpöytäkirjaan ensiavun kouluttajakoulutuksen osalta.  Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana.

Järjestämme asiasta epävirallisen keskustelutilaisuuden, jossa voimme esittää ministeriön valmistelussa saadun käsityksen tilanteesta ja sen mahdollisista ratkaisuista ja kuulla Kelan ja ensiapukoulutuksen antamiseen liittyvien keskeisten osapuolten näkemykset ja ratkaisuehdotukset. ”

STM:n kekustelutilaisuuden ohjelma. Kuva Tuomas Liukkonen

Taustaa

Tilaisuuden alusti Lasse Ilkka kertomalla lyhyesti STM:n valmiusyksikön tarkoituksista sekä SPR:n kanssa solmitun yhteistyöpöytäkirjan taustoista. Ilkka painotti yhteistyöpöytäkirjan tärkeyttä kansalliselle valmiudelle kriisitilanteissa. Yhteistyöpöytäkirja jakautuu kahteen osioon: valmiutta käsittelevään osaan sekä ensiapukoulutuksia käsittelevään osaan. Nyt meneillään olevan uudistuksen tarkoituksena on kirjoittaa yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutuksia ja kouluttajakoulutuksia oleva osio siten, että kilpailu toimialalla on mahdollista eikä yhteistyöpöytäkirja ohjaa minkään liiketaloudellisen osapuolen yksinoikeusasemaan koulutusten järjestäjänä.

KELAn asiantuntijat kertoivat, millä perusteilla KELA korvaa työnantajille ensiapukoulutuksesta. Tämä pohjautuu erityisesti työsuojelulakiin ja sen pykälään 14 työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä työterveyshuoltolakiin.

Kelan korvausperiaatteita. Kuva Tuomas Liukkonen

Työsuojelulain 14§ kohta 2: ” työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi.”

Työterveyshuoltolain 9§ määrittelee, että työnantajalla on oikeus saada korvausta työterveyshuollon järjestämistä kustannuksista.

Ratkaisuesitys

Lasse Ilkka esitteli valmistellun ratkaisuesityksen. Ratkaisuesityksessä STM:n ja SPR:n välinen yhteistyöpöytäkirja uudistetaan siten, että ensiapukoulutusta koskeva osio muutetaan. Tarkemmin yhteistyöpöytäkirjaa täsmennetään siten, että se ei mahdollista vain SPR:n ensiapukouluttajakoulutuksia tai määrittele ainoastaan SPR:n ensiapukoulutuksia vaan kouluttajakoulutusta sekä ensiapukoulutuksia voivat järjestää muutkin tahot.

Lasse Ilkan esittämä ratkaisuesitys. Kuva Tuomas Liukkonen

Koska mm. työsuojeluhallinnon oppaassa on viittauksia suoraan SPR:n ensiapukouluttajiin ja SPR:n kouluttamiin koulutuksiin, tehdään muutokset myös näihin oppaisiin ja asiakirjoihin.

Kansalliset ea-kurssit ovat siis jatkossa STM:n nimeämän asiantuntijaryhmän suosituksia, vastaavia kuin nykyiset SPR:n määrittelemät kurssit EA1, EA2 ja hätäensiapukurssit ovat. Kouluttajaksi edellytetään terveydenhuollon rekisteröimää ammattihenkilöä, jolla on koulutukseen riittävä koulutus ja perehtyneisyys. Ratkaisuesityksen perusteella voidaankin jo nyt olla varmoja, että jokaisella ensiavun ja terveystiedon kouluttajalla on tulevankin ratkaisun mukainen pätevyys, jolla voi kouluttaa jatkossa nykyisen asiantuntijaryhmän antamien opetussuunnitelmien mukaisia ensiapukursseja virallisesti hyväksyttyinä kursseina riippumatta siitä, toimiiko kouluttaja SPR:n kouluttajana vai täysin riippumattomana kouluttajana. Toteutuessaan sellaisenaan ratkaisuesitys laajentaa kouluttajapätevyydet koskemaan kaikkia terveydenhuollon rekisteröityjä ammattihenkilöitä nykyisestä vaatimuksesta, jossa ETK-kouluttajalta edellytetään lääkärin, sairaan- tai terveydenhoitajan tutkintoa.  

Keskustelu ja eri osapuolten ratkaisuehdotukset

Keskustelutilaisuuteen osallistuneet tahot esittivät omia näkemyksiään tai ratkaisuehdotuksia asiaa valmistelevalle Lasse Ilkalle. TUKOT oli ennakkoon valmistellut ratkaisuesityksen, joka vastasi hyvin pitkälle Lasse Ilkan esittelemää ratkaisuesitystä. TUKOjen ratkaisuesityksessä huomioitiin lisäksi mm. verkkokurssien hyväksyminen osaksi ensiapukoulutuksia sekä porrastettiin ensiapukursseilla koulutettava sisällöllinen laajuus siten, että maallikosta ammattihenkilöihin voisivat toimia virallisesti hyväksyttyinä kouluttajina riippuen ensiapukurssin tasosta.

Koulutusjärjestelmien ja kouluttajien valvontaan esitettiin erilaisia malleja, toinen malli oli Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mallin tyyppinen rekisteröityjen koulutuskeskusten ja koulutusten järjestelmä. Toisena mallina esitettiin TUKOjen malli, jossa ensiapukouluttajat rekisteröitäisiin JulkiTerhikin tapaan virallisesti hyväksytyiksi kouluttajiksi.

KELA esitti kysymyksen ensiapukouluttajatahoille siitä, miten ensiapukouluttajat tällä hetkellä toteuttavat työpaikkojen ensiapuvalmiuteen liittyvää työpaikkojen ensiapukoulutusta. KELA-korvausten osalta keskusteltiin niiden vaikutuksesta koulutusalan yritysten kilpailutilanteeseen sekä yhteistyöpöytäkirjan vaikutuksesta KELA-korvauksiin. TUKOT toivat esille aiemmin esittämänsä vaatimuksen, että KELA-korvaukset poistettaisiin siksi aikaa, kunnes on tehty sellainen ratkaisu, jonka perusteella työpaikkojen ensiapuvalmiuteen liittyvät ohjeistukset on päivitetty siten, että ministeriön linjaama kriteeristö on käytännössä päätetty täysin. Lasse Ilkka vastasi tähän vaatimukseen osoittamalla päätöksenteon KELA-korvausten edellytyksistä kuuluvan KELAlle.

Näiden puheenvuorojen vaikutus siihen, miten mm. maallikkokouluttajien kouluttamat ensiapukurssit hyväksytään jatkossa virallisiksi kursseiksi, jää nähtäväksi STM:n luovutettua ratkaisuesityksen kokonaisuudessaan ministereille päätettäväksi. Tämä vaikuttaa mm. ammattioppilaitosten nykyiseen ammatilliseen opetukseen, jossa tällä hetkellä useissa oppilaitoksissa on koulutettu esimerkiksi sähkötyönopettajia ensiapukouluttajiksi.

Jatkotoimenpiteet

Lasse Ilkka kertoi, että jatkotoimenpiteinä STM:n valmiusosasto ja KELA yhdessä laativat muistion keskustelutilaisuudesta. Muistiot ovat julkisia asiakirjoja, joten jäämme odottelemaan siltä osin tulevaa julkaisua asiasta. TUKOT tiedustelivat Lasse Ilkalta lausuntoa tai tiedotusta STM:n taholta nykytilanteesta ja ratkaisuesityksestä, jolloin Ilkka totesi keskustelutilaisuuden sisällön sekä materiaalin olevan vapaasti osallistujien käytössä sekä esitettäväksi julkisuudessa. ”Pallo” tiedottamisesta heitettiin keskustelutilaisuuteen osallistujille.

Lasse Ilkka toi tässä yhteydessä esille myös, että sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on vastannut kansanedustaja Mari Rantasen tekemään kirjalliseen kysymykseen. Tätä vastausta voidaan esittää ministeriön linjauksena tulevasta muutoksesta.

Yhteenveto ja johtopäätös

Ministeri Pekosen kirjallisesta vastauksesta käy selkeästi ilmi, että ministeriö hyväksyy kaikki kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan. Siihen asti kunnes ministeriö on asettanut uuden asiantuntijaryhmän, joka linjaa ensiapukurssien suositellut sisällöt sekä kriteeristön ensiapukouluttajien pätevyydelle, voidaankin Ilkan tekemän ratkaisuesityksen ja ministeri Pekosen kirjallisen vastauksen perusteella jo päätellä, että jokainen SPR:n etk-koulutuksen saanut tai vastaavan sisältöisen kouluttajakoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri on pätevä pitämään virallisesti hyväksyttäviä ensiapukoulutuksia. Ensiapukoulutusten sisältö tulee vastaamaan nykyisen asiantuntijaorganisaation laatimia ensiapukoulutusten sisältösuosituksia. Voimme siis turvallisin mielin jatkaa näillä kriteereillä ensiapukouluttamista ensi vuonna ja odotella tarkentavia ja mahdollisesti myös joiltain osin nykyistä löyhempiä suosituksia ensiapukouluttajien pätevyyskriteeristöksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus kirjalliseen kysymykseen

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on vastannut kansanedustaja Mari Rantasen tekemään kirjalliseen kysymykseen seuraavasti:

” Kyseisen yhteistyöpöytäkirjan solmimisen jälkeen on tapahtunut muutoksia muun muassa valtiontukisäätelyyn liittyvissä säädöksissä ja tulkinnoissa. Tämän vuoksi STM:n ja Suomen Punaisen Ristin välistä yhteistyöpöytäkirjaa ollaan muuttamassa. Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana. ”

Kokonaisuudessaan kirjallinen kysymys vastauksineen löytyy eduskunnan sivulta

Keskustelutilaisuuteen osallistuneet

Lasse Ilkka, STM valmiusosasto

Ilkka Anne, STM

Mårtensson Anne, OKM

Tervonen Katri, OKM

Nordström Saila, Opetushallitus

Airinen Kirsi, Kela

Jaakkola Nina, Kela

Laurila Kimmo, Pelastusopisto

Lehtimäki Marja, SPR

Kumpula Kristiina, SPR

Tikkala Janika, Suomen Yrittäjät

Kiirasmaa Kati, Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry.

Liukkonen Tuomas, Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry.

Puomilahti Kalevi, EFR Ensiapukoulutus

Räisänen-Sokolowski, DANEurope

Telilä Kaisa, Suomen Yrittäjät, Auts-Tuote Oy

Jääskeläinen Matti, Trinno Oy

zu Putlitz Katja, Staffroom Oy

Vilkman Virpi, KurssiAkatemia


Kirjoittaja Kati Kiirasmaa, puheenjohtaja