Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta tukot_admin

Ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset vielä epäselviä

Ensiapukoulutusten Kela-korvattavuus, ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset sekä STM:n muutosten aikataulu ovat viime aikoina aiheuttaneet melkoisen kyselytulvan yhdistyksellemme. Olemme yksittäisiä kyselijöitä neuvoneet sähköpostissa ja puhelimessa, mutta tarve tiedolle on niin laaja, että julkaisemme vastauksemme näihin kysymyksiin tässä artikkelissa

STM:n ja SPR:n yhteistyöpöytäkirja

Vuosia kiistelty SPR:n ja STM:n välinen yhteistyöpöytäkirja on uusittu vihdoin keväällä 2021. STM on julkaissut 5.5.2021 yhteistyöpöytäkirjan ja siihen liittyvän uutisen. STM:n linjaus uutisessa noudattaa marraskuussa 2019 sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen antamaan vastausta eduskunnassa kirjalliseen kysymykseen.

Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Ensiapukouluttajaa koskevat vaatimukset

Ministeri Pekosen kirjallisessa vastauksessa on linjattu, että ”ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan”.

STM on saamiemme tietojen mukaan luopunut ajatuksesta perustaa oma asiantuntijaryhmä määrittelemään ensiapukouluttajan kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden kriteereitä. Uudessa STM:n ja SPR:n välisessä yhteistyöpöytäkirjassa määritellään, että ”SPR:n ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä määrittelee suositeltavat sisällöt kansallisille ensiavun kouluttajakoulutuksille sekä suositukset vaatimuksesta ensiapukouluttajien pohjakoulutukselle.”. STM on julkaissut uutisen 5.5.2021 sivuillaan.

Yhteispöytäkirjan mukaan SPR ei jatkossa enää yksinomaan vastaa valtakunnallisesti ensiavun kouluttajien koulutuksesta. Vastedes ensiavun kouluttajat voivat saada kelpoisuuden muillakin tavoin kuin SPR:n koulutuksissa.

SPR:n rooli säilyy valtakunnallisten suositusten antajana siten, että SPR:n ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä määrittelee suositeltavat sisällöt valtakunnallisille ensiavun kouluttajakoulutuksille. Lisäksi se antaa suositukset vaatimuksesta ensiapukouluttajien pohjakoulutukselle.

SPR siis laatii suositukset, joita muut koulutusorganisaatiot voivat hyödyntää tehdessään kouluttajakoulutusten sisältösuunnitelmia tai laatiessaan omia ensiapukouluttajakoulutusohjelmia. Suositus on kuitenkin luonnollisesti suosituksen asemassa eikä se ole ehdoton vaatimus, joka pitäisi yhdenkään organisaation täyttää kirjaimellisesti.

STM uutinen 5.5.2021

Ensiapukoulutusta antavat organisaatiot

Ministeri Pekosen vastaus on kilpailulainsäädännön mukainen eli jatkossa eri kouluttajakoulutusta antavat kaupalliset organisaatiot ovat samassa asemassa. SPR:n suositus ei voi suosia yhtäkään kaupallista toimijaa toisen toimijan kustannuksella. Siten käytännössä samassa asemassa ovat Punainen Risti Ensiapu Oy, EFR, EduSafety Oy ja muut alalla toimivat tai markkinoille tulevat kouluttajakoulutusta tarjoavat yritykset.

Kelan päätökset ensiapukouluttajakoulutus vaatimuksia koskien

Ministerin vastaus ja STM:n uudistus johtavat siihen, että Kelan tulee hyväksyä myös muut kuin SPR:n tai Punainen Risti Ensiapu Oy:n kouluttajakoulutuksen käyneet terveydenhuoltoalan henkilöt ensiavun kouluttajiksi työpaikkojen ensiapuvalmiuden korvaushakemuksia käsitellessään. Kelalle tehdyn tiedustelun perusteella Kela tarkistaa ensiapukouluttajan pätevyyden tarvittaessa korvaushakemuksen tehneeltä työnantajalta pyydettävillä lisäselvityksillä. Kelan vastaus on kokonaisuudessaan diaarista luettavissa.

Tukot eivät ole saaneet vielä yhteydenottoja, että Kela olisi kieltäytynyt korvaamasta esimerkiksi hakemusta, jossa ensiapukouluttajana olisi ollut sairaanhoitaja SPEK:n kouluttajakoulutuksella tai EFR-kouluttajakoulutuksella. Kela edellyttää pohjakoulutuksena sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin pätevyyttä ja lisäksi kouluttajakoulutusta. Tukot antaa mielellään selvitysapua tällaisessa tilanteessa, jos sellainen jollekin pätevälle ensiapukouluttajalle tulisi.

Tukotin kanta on, että Kelan, Työsuojeluhallinnon ja muiden viranomaisten päätöksien ja linjauksien perusteena tulee olla lainsäädäntö, asetukset sekä muut viranomaispäätökset. STM:n ja SPR:n välille on tehty sopimus yhteistyöstä ja yhteistyösopimuksessa on kuvattu SPR:n tuottavan suosituksia. Siten Kela, Työsuojeluhallinto tai muut viranomaiset eivät voi käsitellä SPR:n suosituksia viranomaismääräyksinä suoranaisesti. Kela voi oman linjaukseensa kouluttajaa koskevista vaatimuksistaan hyödyntää SPR:n laatimia suosituksia, mutta joka tapauksessa Kelan on tehtävä viranomaisena oma päätös edellyttämistään ensiapukouluttajien pätevyysvaatimuksista.

Mitkä ovat siis ensiapukouluttajien pätevyysvaatimukset?

Tällä hetkellä Kelan sivuilla on edelleen siis tieto, että ensiapukouluttajan tulee olla sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri sekä kouluttajakoulutuksen suorittanut (mikäli yritys hakee Kela-korvausta ensiapukoulutuksesta). Työsuojeluhallinnon kantaa ei ole tarkemmin määritelty. Oppilaitoksissa on omat ohjeensa opettajien pätevyyttä koskien ja niitä koskee opetuslaki lisäksi. Yleisiä ensiapukoulutuksia koskevia kouluttajavaatimuksia ei ole eli käytännössä kuka vain voi antaa ensiapukoulutusta.

Tukotin hallitus jatkaa tilanteeseen vaikuttamistyötään

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n hallitus jatkaa työskentelyään asian parissa. Selvitettävänä on Kelan osalta SPR:n asiantuntijaryhmän vaikutus ensiapukouluttajien pätevyysvaatimuksiin sekä Työsuojeluhallinnon ohjeistukset työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Lisäksi yhdistyksen hallitus seuraa tilannetta tarkalla korvalla varmistaakseen, että SPR:n suositustenkin jälkeen alalla vallitsee vapaa kilpailu ja ettei eturistiriita ole vaikuttanut suositusten laadintaan antaen perusteetonta etua yhdellekään kaupalliselle toimijalle.

Tukot vaikuttamassa ensiapukouluttajien uudistukseen

Ensiapukoulutusuudistus Sosiaali- ja Terveysministeriössä jäi keväällä 2020 merkittävästi kesken koronapandemian levitessä Suomeen. Nyt syksyllä STM on jatkanut uudistustyötä, jonka tavoitteena on uudistaa ensiapukoulutuksia ja -kouluttajia koskevia ohjeita ja suosituksia Suomessa.

Tukot vaikuttamassa


Tukot on ollut yhteydessä STM:öön ja keskustellut STM:n ensiapukoulutuksia koskevan työryhmän edustajan kanssa uudistuksesta. Keskusteluissa Tukot on tuonut esille voimakkaan huolen tänä vuonna kentällä havaitusta ”villistä” ensiapukoulutustoiminnasta, joka on mahdollistunut selkeiden ohjeiden ja suositusten puutteessa. Kouluttajien pätevyysvaatimus on hyvin laaja; tarkennokset hyväksyttävästä kouluttajakoulutuksesta puuttuvat.

Täydennyskoulutusten tärkeys


Tukot pitää tärkeänä, että jokainen ensiapukouluttaja on hyvin koulutettu tehtäväänsä ja ylläpitää ensiapukouluttajaosaamisen tietotaitoa niin substanssiosaamisessa kuin opettamisessa. Kesällä 2020 Suomen Elvytysneuvosto julkaisi elvytysohjeet Covid-19 -pandemian huomioiden. Kun kouluttaja kuuluu johonkin taustaorganisaatioon, saa kouluttaja tietoa keskeisistä muutoksista elvytys- ja ensiapuohjeita koskien. Lisäksi organisaatiot velvoittavat kouluttajaa oman koulutusosaamisen ylläpitoon erilaisin täydennyskoulutusvelvollisuuksin. Tukot on tuonut keskustelussa STM:n kanssa esiin ensiapukouluttajien perus- ja täydennyskoulutusten tärkeyden ensiapukoulutusten korkealle laadulle ja yhteneväisten elvytys- ja ensiapuohjeiden kouluttamiselle.

Ensiapukoulutusta verkossa


Suomessa on ollut erittäin hyvä tilanne ensiapuosaamisessa. Ensiapua on koulutettu työpaikoilla ja harrastustoiminnassa laajasti. Hyvä tilanne on merkittävältä osalta johtunut suuresta määrästä ensiapukouluttajia; Suomessa on ennen koronaepidemiaa ollut useita tuhansia ensiapukouluttajia. Koronaepidemian vuoksi keväällä 2020 kaikki lähikoulutukset estyivät ja edelleen tilanne syksyllä on ensiapukoulutusten osalta heikko. Webinaarikoulutuksissa ei päästä samaan laatuun ensiaputaitojen oppimisessa kuin harjoituksia sisältävässä lähikoulutuksessa; tästä johtuen useat ensiapukouluttajat kieltäytyvät vetämästä ensiapukoulutusta täysin webinaareina ja verkko-opetuksena. Ensiapukurssitilausten peruuntuminen ja koulutusten siirtyminen verkko-opetukseksi on vaikuttanut merkittävästi ensiapukouluttajien työllisyystilanteeseen: useita satoja ensiapukouluttajia on päättänyt lopettaa koulutustoiminnan.


Tukot on esittänyt huolensa ensiapukoulutusten tilanteesta STM:lle, jossa huoli on ymmärretty hyvin. Tilanne vaikuttaa yleiseen ensiapuvalmiuteen. Keskustelussa STM:n kanssa on nostettu esiin lähikoulutusten merkitys ensiavun kouluttamisessa, jolloin vain teoriaosuuksia voidaan laadukkaassa ensiapukoulutuksessa järjestää verkko-opetuksena. Tukot on tuonut esille ymmärryksensä toteuttaa ensiapuopetusta pandemian aiheuttamien rajoitusten aikana täysin verkko-opetuksena, mutta esitti STM:lle, että koronaepidemian väistyessä STM tai viranomaistaho tiedottaisi laajalti ja tehokkaasti lähikoulutusten merkitystä ja välttämättömyyttä. Lähikoulutusten painottaminen vahvistaisi ensiapukoulutusten laatua ja yleistä ensiapuosaamista sekä parantaisi ensiapukouluttajien työllisyystilannetta.

Vaikutustyö jatkuu

STM jatkaa ensiapukoulutusuudistusta. Keskustelu STM:n kanssa on käyty hyvässä yhteishengessä ja Tukotin tuomat huolenaiheet ensiapukouluttajien osaamisen ylläpidosta, ensiapukurssien siirtymisestä täysin verkko-opetuksiksi, kouluttajien vähenemisestä sekä tarkentavien ohjeiden ja suositusten puuttumisesta huomioidaan varmastikin STM:n työryhmässä.

Tukot seuraa aktiivisesti ensiapukouluttajia ja -koulutusta koskevaa uudistustyötä. Yhdistys tiedottaa tilanteen kehittymisestä sekä jatkaa vaikutustyötä ensiapukouluttamisen kehittymiseksi tasa-arvoiseksi samalla varmistaen koulutusten laadukkuus ja luotettavuus.

Mitä Kela edellyttää ensiapukoulutuksesta?

Ensiapukouluttajia ja ensiapukoulutusta koskevassa murroksessa hämmennystä on herättänyt ensiapukurssien Kela-korvattavuus. Monelle kouluttajalle ja työnantajalle on ollut epäselvää, mikä ensiapukouluttajakoulutus tai -pätevyys on riittävä Kela-korvauksen saamiseksi ensiapukurssista.

Koronaepidemian myötä erilaiset verkkokurssit ovat yleistyneet. Ensiapukursseja järjestetään täysin itsenäisesti suoritettavina verkkokursseina sekä kouluttajien vetäminä live-webinaareina. Epäselvää monelle on ollutkin, mitkä näistä toteutuksista ovat soveltuvia Kelan korvattaviksi ensiapukoulutuksiksi.

Tukot lähestyi Kelaa ja tiedusteli asiaa. Tässä Kelan vastaus asiaan:

Dnro 10/010/2020, DARK 20/010/10

Kati Kiirasmaa ja Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat Ry: Kelan korvaus työpaikkojen ensiapuvalmiudesta

Viittaus 5.10.2020, klo 17.31 lähetettyyn sähköpostiviestiin.

Työpaikkojen ensiapuvalmiuteen liittyvä ensiapukouluttajien koulutusasia on edelleen kesken sosiaalija terveysministeriössä. Kela odottaa sosiaali- ja terveysministeriölle lähettämäänsä kannanottopyyntöön (Dnro 2/300/2018) vastausta.

Kelalla ei ole tiedossa, että sosiaali- ja terveysministeriö olisi käynnistänyt ensiapukouluttajakoulutusten standardoinnin ja työsuojeluoppaan päivityksen (viittaus STM:n kokousmuistioon keskustelutilaisuudesta valtakunnallisen ensipukoulutuksen järjestelyistä 3.12.2019). Näin ollen Kelalla ei ole käytettävissä ensiapukouluttajakoulutusten standardointia eikä päivitettyä työsuojeluhallinnon työsuojeluopasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastausta odotellessa, Kelan korvauskäsittelyssä työterveyshuollon ensiapuvalmiuteen liittyviä koulutuskustannuksia on korvattu 1.1.2020 alkaen seuraavasti.

Työterveyshuollon ensiapuvalmiuteen liittyvän korvauksen piiriin kuuluvat: – työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi arvioiman ensiapukoulutuksen kustannukset – tarpeellisen opetusmateriaalin kustannukset ja välinevuokrat – koulutustiloista maksettava erillinen vuokra – ensiapukouluttajan ja koulutukseen osallistuvien matkakustannukset.

Ensiapuvälineiden kustannusten korvaamiseen ei ole tullut muutosta.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) tarpeelliseksi katsomat ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään, kun ensiapukouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilö (lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja), jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus.

Työterveyshuollon ammattilaiset toimivat asiakaslähtöisesti, riippumattomasti, eettisesti, luottamuksellisesti, monitieteisesti ja moniammatillisesti (Viittaus VNa 708/2013, 3 § Työterveyshuollon toimintatapa 2 (2) -kohtaan).Työterveyshuollon toimintaan sisällytetään mm. ensiapukoulutusten osalta, että työterveyshuolto tekee yhteistyötä työpaikan tarpeiden arvioinnissa, suunnittelussa mm. ensiapuvalmiuden ylläpidon suhteen. Työterveyshuolto työterveysyhteistyössä työnanantajan kanssa seuraa ja arvioi myös ensiapukoulutusten vaikuttavuutta ja niiden laatua.

Työterveyshuollon kustannusten korvauskäsittelyssä lähtökohtaisesti luotamme työterveyshuollon ammattihenkilöiden työpaikan työpaikkaselvityksen yhteydessä tekemiin ensiapuvalmiuteen liittyviin suosituksiin mm. työpaikkojen ensipukoulutusten ja -välineiden osalta.

Työterveyshuollon kustannusten korvauskäsittelyssä Kela pyytää tarvittaessa työnantajalta tai yrittäjältä lisäselvityksiä työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyvistä mm. ensiapukoulutuksista, ensiapukouluttajien pätevyydestä.

Kun sosiaali- ja terveysministeriö antaa ensiapukouluttajakouluttajien asiaan liittyen uusia ohjeita, niin Kela tarkastelee tarvittaessa työterveyshuollon ensiapukoulutusten korvausten maksamista uudelleen.

Ajankohtaisena asiana COVID-19-pandemian aikana Kela on korvannut myös ensiapukoulutuksia, joissa on huomioitu viranomaisten antamat ohjeet, suositukset ja määräykset. COVID-19-pandemian aikana korvattavia ensiapukoulutuksia ovat turvallisuusnäkökohdat huomioivat ensiavun lähikoulutukset, verkko- ja lähikoulutusten yhdistelmäkoulutukset sekä webinaarit, joita ensiapukouluttaja pitää videoja ääniyhteyden välityksellä. Erilaisilla oppimisalustoilla olevia itseopiskeltavia ensiavun verkkokursseja Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksena.

Helsingissä 13.10.2020

Reija Jääskeläinen keskuksen päällikkö Kela, Etuuspalvelujen lakiyksikkö Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus

Kirsi Airinen etuuspäällikkö Kela, Etuuspalvelujen lakiyksikkö Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus

Turvallisuusalan kurssit ja tartuntataudit

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on suositellut tartuntojen vähentämiseksi, että vapaa-ajan harrastuksissa vältetään tarpeettomia lähikontakteja ja kokoontumisten järjestäjät harkitsivat riskinarvion perusteella tapahtumien järjestämistä. Suuret tapahtumat on peruutettu jo monien toimijoiden taholta ja useat harrastusseurat ovat päättäneet tilapäisestä tauosta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat suosittelevat jäsenilleen, että jäsenet seuraavat aktiivisesti THL:n, Suomen viranomaisten ja hallituksen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) tiedotusta. Jokaisen tulisi omassa toiminnassaan tehdä riskinarvio ja sen pohjalta päättää, onko syytä toimenpiteisiin omassa toiminnassa vai voiko oma toiminta jatkua ennalta.

Nykyaikana on mahdollista hyödyntää myös erilaisia digitaalisia koulutusmenetelmiä. Niihin tutustuminen ja digitaalisten koulutusmahdollisuuksien hyödyntäminen omassa toiminnassa on juuri nyt erityisen ajankohtaista. Suomen Turvallisuusalan Kouluttajien ensimmäisessä digitaalisessa ryhmäillassa 19.3. onkin varmasti aiheena riskinarviot koulutusalan yrityksissä sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Jäsenistö voi osallistua tähän webinaariin; lisätietoa tulossa lähipäivinä jäsenistölle.

Tukojen hallitus toivoo jäsenistöltä aktiivista some-keskustelua aiheesta ja yhteistyötä kouluttajien välillä kaikille yrityksille haasteellisessa toimintaympäristössä. Varautuminen tällaiseen tilanteeseen sekä tilanteessa toimiminen ovat aiheita, jotka ovat varmastikin tärkeitä jokaiselle ensiapu- ja turvallisuusalan kouluttajille.

Tukojen kevätkokous on 23.5.2020 Helsingissä Nuuksiossa. Tämän hetken tilanne ei vielä anna aihetta perua kevätkokousta kokonaisuudessaan, seuraamme tilanteen kehittymistä ja toimimme hallituksessa sen mukaisesti. Digitaalisen viestinnän aikaan voimme kuitenkin olla varmoja, että kevätkokous järjestyy vähintäänkin webinaarin muodossa, joten tapahtumalle voi varmasti jo varata omasta kalenterista tilaa.

Linkkejä

THL:n sivusto koronaviruksesta

Elinkeinoelämän keskusliiton ohjeistusta

Ensiapukursseja koskevat ohjeet murroksessa

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n hallitus on työskennellyt viimeisten kuukausien – ja osa hallituksen jäsenistä jopa vuosien – ajan saadakseen muutoksen ensiapukoulutusta koskeviin viranomaisohjeisiin ja suosituksiin. Hallitus on ollut yhteydessä Työsuojeluhallintoon, Kelaan, STM:öön , Kilpailu- ja kuluttajavirastoon sekä Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Merkittävä uudistus saatiin aikaiseksi, kun Työsuojeluhallinto poisti vanhentuneen oppaan Ensiapuvalmiudesta työpaikoilla korvaten sen yleisillä ohjeistuksilla lainsäädännöstä ensiapuvalmiutta koskien. Tämän seurauksena Kela uudisti korvausperusteet työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. 

Tämän hetkiset vaatimukset

Työsuojeluhallinto edellyttää työnantajien vastaavan työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöillä on riittävä ohjeistus ensiaputilanteissa toimimiseksi ja että työpaikalla on tarpeenmukainen varusteisto ensiavun antamiseksi. Työterveyshoitaja määrittelee työpaikkaselvityksessä ensiapuvalmiuden laajuuden, tarvittavat ensiaputaidot sekä -välineistön. 

Kelalta voi saada korvausta ensiapukouluttajan lisäkoulutuksen saaneen terveydenhuollon ammattilaisen pitämistä ensiapukoulutuksista. Tarkempaa määritystä ei ole vielä siitä, mikä on hyväksyttävä ensiapukouluttajan lisäkoulutus. 

Ensiapuohjeet

Ensiapukursseilla on yleisesti noudatettu Euroopan Elvytysneuvoston (ERC, European Resuscitation Council) elvytysohjeita sekä Käypä Hoito -suositusten ja Terveyskirjaston ensiavun antamista koskevia ohjeita. Yhtenäistä ohjeistusta ensiapukurssien sisällöstä ei ole Työsuojeluhallinnon oppaan poistuttua käytöstä. Käytännössä siis esimerkiksi hätäensiapu 4h -kurssin sisältö voi vaihdella merkittävästi eri ensiapukurssien välillä.

Laadukkaiden ensiapukurssien yksi tärkeä tekijä on yhtenäinen ohjeistus ensiavusta eri kouluttajille ja koulutusalan toimijoille.

Moni kouluttaja on kokenut tilanteita, joissa kurssilainen tuo esille aiemmin käydyllä kurssilla kouluttajalta saamansa ristiriitaiset ohjeet. Joskus näissä voi olla kyse ihan kouluttajan erilaisesta painotuksesta, mutta ajoittain ristiriitaisuus johtuu myös eri kouluttajien valitsemista ohjeista. Pieniä eroja löytyy esimerkiksi amerikkalaisen AHA:n (American Heart Association), eurooppalaisen ERC:n (European Resuscitation Council) ja Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeista.  Eroja ensiapuohjeissa tulee myös, kun ohjeet uudistuvat ja tietoa uusista ohjeista tulee useilta eri kanavista, jolloin haasteena on tiedon levittäminen kaikille ensiapukouluttajille. Kaikkea ristiriitaisuutta ei voida poistaa: osa on seurausta ihan inhimillisistä eroista opettamisessa. Yhtenäinen ensiapuohjeistus ja kaikkien kouluttajien tietoisuus ajantasaisista ohjeista on tärkeä tavoite erityisesti henkeä uhkaavien ensiaputilanteiden kouluttamisessa. 

Ensiapukouluttajan pätevyys

Useilta eri tahoilta – viranomaiset, yhdistyksen jäsenistö, some-kanavat – on tullut esille se, kuinka tärkeää on ensiapukursseilla kouluttajan ammattitaito. Vaikka moni kouluttaja onkin todennut, ettei ensiapu ole rakettitiedettä vaan yksinkertaisia ohjeita, joita jokainen maallikko kykenee oppimaan, niin kouluttaminen ei ole samalla tavoin yksinkertaista: ammattitaitoinen kouluttaja hallitsee muuttuvat ensiapuohjeet, on selvillä alan ajankohtaisista ohjeistuksista ja viranomaismääräyksistä, lainsäädännöstä, koulutusmenetelmistä, sekä erilaisista koulutusvälineistä ja -materiaaleista. 

Maallikkokouluttajan haaste on vähäinen terveydenhoitoalan substanssiosaaminen sekä aitojen ensiaputilanteiden kokemattomuus; ensihoitoalan ammattilaisen haasteena on osaaminen rajata kurssien sisältöä maallikoille soveltuvaksi opetuskokonaisuudeksi erityisesti innokkaiden kurssilaisten udellessa syventäviä kysymyksiä. Ensiapukouluttajan onkin hallittava ensiaputietojen ja -taitojen lisäksi pedagogiikkaa. Työpaikkojen ensiapukursseilla kouluttajalla tulee olla myös osaamista työterveyteen vaikuttavista asioista sekä ammatillinen osaaminen hankkia koulutukseen soveltuvaa lisätietoa kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. 

Erilaiset kouluttajakoulutukset

Kouluttajapätevyyden hankkimiseksi on somessa, keskusteluissa sekä TuKojen kouluttajilta saamissa viesteissä tuotu esille useita eri näkökulmia. Osassa ammattikorkeakouluja jo sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien opintoja kuuluu opintoihin erilaista pedagogiigan opiskelua. Eri kouluttajakoulutusjärjestelmissä sisältö on hyvin vaihtelevaa, osassa painotetaan käytännön osaamista ensiapuohjeista, osassa huomioidaan vahvemmin myös pedagoginen pätevyys kouluttajalla ja sen kouluttaminen kouluttajalle. 

Ensiapukoulutusjärjestelmissä on hyvin laaja vaihtelu siitä, miten kouluttajien osaaminen ylläpidetään ja miten varmistetaan kouluttajien omat taidot ensiavun kouluttamisessa ja ensiavun antamisessa. Joissain koulutusjärjestelmissä kouluttajilla ei ole minkäänlaista vaatimusta kouluttajien täydennys- ja ylläpitokoulutuksesta. Yleistä ja yhtenäistä käytäntöä ei ole eikä viranomaisilta ole minkäänlaisia suosituksia tai vaatimuksia ensiapukouluttajan pätevyyden ylläpidosta. Käytännössä siis mikä tahansa koulutus voisi olla nyt pätevä ensiapukouluttajan lisäkoulutukseksi, kun sisällölle ja pätevyydelle ei ole minkäänlaisia vaatimusmäärittelyitä tai suosituksia. 

Yhdistyksen näkökulma

Yhdistyksen jäsenistö on tuonut esille tarpeen saada yhtenäiset ensiapuohjeet valtakunnallisesti sekä ensiapukouluttajan pätevyyden määrittely siten, että ensiapukouluttaminen ei olisi täysin villiä toimintaa. Hyvien suositusten ja virallisten vaatimusten kautta ensiapukurssien kurssilaisilla ja kursseja tilaavilla yrityksillä on mahdollisuus varmistua siitä, että ensiapukouluttaja on pätevä, kouluttajan asiantuntemus on ajantasaista ja kurssisisältö vastaa aidosti koulutettavien ja työpaikojen tarpeita. 

TuKojen hallitus on päättänyt esittää STM:lle, että STM julkaisee suositukset ensiapukouluttajan pätevyysvaatimuksista sekä yleisistä ensiapuohjeista. Suositukset voisi laatia STM:n asettama työryhmä tai STM voi valtuuttaa sopivaksi katsomansa puolueettoman tahon laatimaan suosituksia, esimerkiksi Suomen Elvytysneuvoston. Työsuojeluhallinnolle TuKot esittää, että työpaikkojen ensiapuvalmiutta koskeva opas laadittaisiin mahdollisimman pian, jotta työterveyshoitajilla, työnantajilla ja ensiapukouluttajilla olisi yhtenäinen käytäntö määritellä työpaikkojen ensiapuvalmiutta, ensiapukoulutuksia, -välineistöä sekä kurssisisältöä. Kelan edustajan kanssa on sovittu, että TuKot toimittaa viranomaisille laatimansa esitykset myös Kelan tietoon. Suosituksilla ja yhtenäisillä ohjeilla varmistetaan laadukas ensiapukoulutus siten, että ensiapukouluttajien ja kouluttajakoulutusten tuottaminen on kilpailulle avointa ja syrjimätöntä.

Muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseen verkossa

Ammattipätevyysdirektiivissä säädetään kuorma- ja linja-autonkuljettajilta ajokortin lisäksi vaadittavasta ammattipätevyydestä, joka saavutetaan perustason ammattipätevyyden suorittamisella, jonka jälkeen ammattitaidon ylläpitämiseksi tulee suorittaa viiden vuoden välein direktiivin mukainen jatkokoulutus. Jatkokoulutuksen määrä on 35 tuntia, joka on suoritettava 5 vuoden kuluessa edellisen ammattipätevyyden myöntämisestä.

Muutostarpeita koulutuksissa

Ensimmäiset kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysvaatimukset tulivat voimaan vuosina 2008 ja 2009. Vuonna 2012 komissio julkaisi asiasta toimeenpanokertomuksen, josta järjestettiin myös sidosryhmäkuuleminen sekä ulkoinen arviointi vuosina 2013 ja 2014. Direktiivillä koettiin olleen alaan myönteinen yleisvaikutus, mutta sen implementoinnissa havaittiin myös puutteita. Suurimmiksi puutteiksi havaittiin koulutusten hyväksyminen muissa jäsenvaltioissa, ristiriitaiset kokemukset koulutuksen tarpeellisuudesta, puutteet mahdollistetuissa opetusmetodeissa sekä joustamattomuus vaadittujen koulutusten yhdistelemisessä. Uuden direktiivin tavoitteet kiteytyvät liikenneturvallisuuden parantamiseen koko EU:ssa, kilpailu ja oikeudenmukaisuus huomioiden. Kuljettajakoulutuksen yhtenäistämisellä ja vastavuoroisuuden tunnustamisella halutaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja helpottaa työvoiman liikkuvuutta.

Verkkokoulutukset osana jatkokoulutusta

Direktiivin mukaan jatkokoulutus voi muodostua luokkaopetuksesta, käytännön koulutuksesta, tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla sekä korkeatasoisissa simulaattoreissa käydyistä koulutuksista, joita kuitenkaan ei ole direktiivissä tarkemmin määritelty.

Suomessa ei ammattipätevyyden jatkokoulutuksen tai peruskoulutuksen osalta verkko-opetukselle ole määritelty tarkkoja rajoituksia. Traficomilta on saatu verkkototeutuksiin lyhyt ohjeistus helmikuussa 2019. Suomessa jatkokoulutuksessa on voinut hyödyntää myös etäopetusta, jossa ääni ja kuvayhteydellä kouluttaja opettaa ryhmää reaaliaikaisesti.

Uudet vaatimukset

Jatkokoulutusten osalta verkko-opetuksessa on erityisesti edellytettävä luotettavaa käyttäjän tunnistusta ja asianmukaisia valvontakeinoja. Uuden direktiivin mukaan verkko-opetuksen osuus jatkokoulutuksesta voi olla enintään 12 tuntia, eikä direktiivi mahdollista kansallisia poikkeamia enimmäismäärästä. Viiden pakollisen jatkokoulutuspäivän osalta tämä tarkoittaa siis yhtä kokonaista kertauspäivää sekä mahdollisesti toista päivää, josta osa suoritetaan lähiopetuksessa tai simulaattorissa. Niin verkkokoulutuksessa kuin luokkahuonekoulutuksissakin vähintään 7 tunnin jaksot voidaan jakaa edelleen kahdelle peräkkäiselle päivälle.

Ennakoivan ajon koulutuksen vähimmäismäärä on edelleen edellytyksenä ammattipätevyydelle, mutta valvonnan vaikeuden vuoksi rajoitetta ei ole tulossa saman koulutusaiheen useille opiskelukerroille. Vähintään yhteen jatkokoulutuksen aiheista on kuuluttava siis jatkossakin liikenneturvallisuutta.

TuKot pyytää jäseniltä kannanottoja

Uusia lakeja ehdotetaan tuleviksi voimaan pääosin 23.5.2020, joka on direktiivissä esitetty takaraja. Lainsäädäntöä varten valmisteltu hallituksen esitys on avoinna lausunnoille www.lausuntopalvelu.fi -osoitteessa 23.2.2020 saakka. Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry. ottaa jäseniltään vastaan perusteltuja kannanottoja hallituksen esitykseen liittyen ja lausuu tarvittaessa kantansa esitykseen.

Kirjoitus julkaistu ensimmäisen kerran LinkedIn, Tuomas Liukkonen (julkaistu kirjoittajan luvalla).

Työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla uudistettavaksi

Ensiapukoulutusten ja kouluttajakoulutusten vapautuminen sosiaali- ja terveysministeri Pekosen kirjallisen vastauksen myötä on Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry. vaatinut Työsuojeluhallintoa muuttamaan oppaan ensiapuvalmiudesta työpaikoilla vastaamaan ministerin kirjallista vastausta ja STM:n joulukuista muistiota.

Työsuojeluhallinto käsitteli asian ja tuloksena on työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla poistettu kokonaan ja palautetaan käytettäväksi, kun se on uudistettu. Oppaasta poistetaan kaikki sidonnaisuus Suomen Punaiseen Ristiin.

Työsuojeluhallinnon sivuilla on nyt ohje ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikoilla seuraava: ” Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä.” Lähde: https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/onnettomuuksien-ehkaisy

Tukot on 24.1.2020 toimittanut työsuojeluhallinnolta saadun sähköpostin edelleen Kelalle ja vaatinut Kelaa muuttamaan korvausperusteita näitä koulutuksia koskien vastaamaan työsuojeluhallinnon ohjeistuksia, STM:n muistiota sekä ministerin kirjallista vastausta.

Alla on julkaistu työsuojeluhallinnolle tehty vaatimus sekä vastaus siihen. Henkilötietojen suojaamiseksi on yksityishenkilön sähköpostiosoite poistettu kuvasta.

Kuvan mahdollinen sisältö: teksti
Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n vaatimus
Kuvan mahdollinen sisältö: teksti
Työsuojeluhallinnon vastaus Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:lle.

Ensiapukouluttajien oikeudet

Hyvin monella ensiapukouluttajalla on taustallaan SPR:ltä tai Punainen Risti Ensiapu Oy:ltä hankittu kouluttajakoulutus, joka on antanut kouluttajalle oikeuden kouluttaa SPR:n ensiapukursseja sekä käyttää SPR:n materiaaleja kouluttamisessaan. Kouluttajaoikeuden säilymiseksi ensiapukouluttajat ovat suorittaneet kolmen vuoden välein SPR:n, myöhemmin Punainen Risti Ensiapu Oy:n täydennyskoulutuksen.

Muutos kouluttajaoikeusvaatimuksiin

Joulukuussa 2019 Suomen Punainen Risti on ilmoittanut, että SPR:n asiantuntijaryhmän laatima kouluttajaohje ei ole voimassa 1.1.2020 alkaen ja kouluttajien tulee noudattaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n kouluttajaohjeita, mikäli haluaa jatkaa SPR:n tai oikeammin, Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukurssien kouluttamista tai saada käyttöönsä materiaalit kurssien järjestämiseksi

Jotta koulutusoikeus säilyy vuonna 2020, on kouluttajan hyväksyttävä joulukuussa 2019 julkaistut käyttäjäehdot sekä kouluttaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n sopimuskumppanin kouluttajana. Sopimuskumppanuus edellyttää yritystoimintaa, jolloin kouluttajalla tulee olla oma yritys. Freelancerien osalta tämä tarkoittaa, että työnantajan tai kurssin tilaajan on tehtävä kumppanuussopimus Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa.

Mikäli kouluttajalla ei ole kurssia varten yritystä, joka on tehnyt Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa sopimuksen kumppanuudesta, ei kouluttaja voi järjestää Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukurssia, esim. EA1:tä.

Vaikutus kouluttajaoikeuksiin

Monelle kouluttajalle tämä tarkoittaa, että kouluttajaoikeudet päättyivät käytännössä 1.1.2020. Mikäli kouluttajakoulutus tai täydennyskoulutus on hankittu 2017-2019, päättyy kouluttajaoikeus kesken luvatun voimassaoloajan. Kouluttajaoikeuksien päättyessä kouluttaja ei saa käyttöönsä koulutusmateriaaleja eikä voi myöntää kurssitodistuksia. KELAn ohjeistuksien ollessa vielä epäselvät ja vanhentuneet, on mahdollista, että kouluttajan pitämistä koulutuksista ei saa KELA-korvauksia, koska kouluttaja ei voi pitämilleen kursseille käyttää KELAn vaatimia kurssinimikkeitä, vaikka kurssisisältö olisi täsmälleen sama kuin Työsuojeluhallinnon oppaassa ja SPR:n asiantuntijaryhmän laatimissa ohjeissa on suositeltu ja edellytetty.

Kouluttajan oikeudet ja niiden turvaaminen

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat on selvittänyt, mitä oikeuksia on kouluttajilla, joiden koulutusoikeus on päättynyt kesken kouluttajaoikeuksien voimassaolon. Koska selvitys- ja toimenpideprosessi on kesken, emme avaa vielä toimenpiteitä julkisesti. Pyydämme kuitenkin kaikkia niitä kouluttajia ottamaan yhdistykseen yhteyttä sähköpostitse, joiden kouluttajaoikeus on päättynyt kesken voimassaoloajan ja jotka haluavat lisätietoa oikeuksistaan ja oikeuksiensa turvaamisesta. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että tässä asiassa yhdistyksen hallitus antaa tietoa ja neuvontaa niin jäsenille kuin yhdistykseen kuulumattomillekin kouluttajille. Yhteydenottajan ei siis tarvitse olla jäsen (saa tietysti hakea jäsenyyttäkin).

Pätevyys, kunnes toisin todistetaan

Lopuksi tärkeä huomio: yhdenkään kouluttajan pätevyys ei ole millään tavoin päättynyt, vaikka koulutajan oikeus kouluttaa tiettyjä kursseja on voinut päättyä. Pätevyys on hankittua ammattiosaamista, jonka voi hakata vaikka hautakiveenkin lopulta.

Tulityökorttikoulutus uudistuu

Ensiapukoulutusreformin vanavedessä uudistuvat niin Työturvallisuuskeskuksen (TTK) työturvallisuuskorttikoulutus kuin myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityökorttikoulutus. Kahden jälkimmäisen osalta uudistus etenee samaa tahtia ja vuoden 2021 alussa voidaankin sanoa, että merkittävä osa Suomen turvallisuusaiheisista korttikoulutuksista on muuttunut melkoisesti parin vuoden sisällä. Pelkästään vuonna 2018 SPEK:n tulityökortin suorittivat 28 671 henkilöä ja TTK:n työturvallisuuskortin 162 312 henkilöä. Muutos tulee koskettamaan siis arviolta vuosittain lähes 200 000 henkilöä.

Kenttä vaikuttavana voimana

SPEK uudistaa omaa tulityökorttikoulutusjärjestelmäänsä ja tavoitteena on ottaa uusi koulutusjärjestelmä käyttöön vuonna 2021. SPEK:n Koulutuspäällikön Petri Lindhin mukaan saatu niin kurssinjohtajilta kuin yrityksiltäkin, joten tulityötoimikunta laati kyselyn koulutuksen kehittämiseksi kouluttajille, koulutettaville, koulutusta tilaaville yrityksille, pelastusviranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Kohderyhmän suuruudesta ja kohdennuksesta ei ole annettu tarkempaa tietoa, mutta allekirjoittanutta kysely ei kuitenkaan ole tavoittanut. Lindhin mukaan vastauksia on kuitenkin saatu satoja.

Uudistuksessa tullaan vastaamaan kentältä tulleisiin palautteisiin ja toiveisiin, keskittyen myös pedagogisten tavoitteiden täyttymiseen. Kyselyn vastausten pohjalta luonnosteltu ensimmäinen versio tulevasta koulutusmallista on esitelty kurssinjohtajien ryhmätyöpajoissa vuoden 2019 aikana. SPEK:n kehittämispäällikkö Heli Hätösen mukaan uudistus kestää aina vuoden 2020 lopulle, johon mennessä myös kurssinjohtajat saavat uuteen järjestelmään koulutusta. Tammikuussa 2021 onkin sitten Hätösen mukaan aika siirtyä uuteen koulutusjärjestelmään (Purkurauta. Tulityökoulutuksen verkkolehti. 10/2019.)

Mitä uutta?

Alla tulevia muutoksia koosteena, lähteenä em. SPEK:n verkkolehti sekä työpajan työryhmäesitys.

 • Tulityökortin kertauksessa tulee uutena mahdollisuutena suorittaa osa päivästä verkkokoulutuksena. tämä ei kuitenkaan poista lähiopetuksen pakollisuutta käytännön harjoitteiden osalta eikä ensimmäistä kertaa koulutukseen osallistuttaessa.
 • Koulutussuunnittelun keskiössä ovat olleet osaamistaitovaatimusten tarkastelu, jonka kautta on päädytty neliportaiseen osaamisen kehittämiseen
  • SPEK tuottaa ilmaisen tulitöiden perusteisiin keskittyvän verkkoperehdytyksen
  • Ensimmäinen tulityökortin koulutus toteutetaan lähiopetuksena
  • Kertaus suoritetaan valinnaisesti osin tai kokonaan lähitoteutuksena. Osan kertauksesta voi halutessaan suorittaa verkossa.
  • SPEK tuottaa toimialakohtaista lisäaineistoa alakohtaiseen syventävään koulutukseen
 • Koulutussisältöjen ja materiaalien osalta päivitystiheyttä on tarkoitus parantaa huomattavasti.

Merkitys koulutusyrityksille

Alan yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että saamme tarkkaa tietoa muutoksista mahdollisimman nopeasti. Kurssien markkinoinnin, myynnin ja toteutusten kannalta uudet toimintamallit tulee ehtiä mukauttamaan yritysten prosesseihin jo hyvissä ajoin, jotta koulutettavien asioinnin helppous, tietoturvallisuus ja koulutusten saatavuus voidaan taata. Tämä tarkoittaa digitalisoitumisen myötä niin verkkokoulutusalustojen kuin rajapintojenkin huomioimista eri sidosryhmäyhteistyössä. Peräänkuulutankin osapuolten aktiivisuutta tiedottamisessa ja sidosryhmien kuulemista valmistelutyössä. Kurssinjohtajien, vakuutusyhtiöiden, oppilaitosten ja viranomaisten lisäksi merkittävä sidosryhmä ovat kouluttajia työllistävät sekä koulutusalaa kehittävät koulutusalan yrittäjät.

Turvallista lopputalvea!

Tuomas Liukkonen

Ensiapukoulutus uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähestynyt Suomen Turvallisuusalan Kouluttajia lähettämällä joulukuisessa keskustelutilaisuudessa luvatun muistion. Julkaisemme artikkelin lopussa muistion sisällön.

Tukot on 4.12.2019 julkaissut uutisen keskustelutilaisuudesta, tässä artikkelissa vahvistettuna sisältö ja STM:n ratkaisuesitys.

Ensiavun ja terveystiedon toimikunta

SPR:n ja STM:n yhteistyöpöytäkirja määrittelee ensiapu- ja terveystoimikunnan

SPR:n ensiapukouluttajakoulutusta on ohjannut SPR:n ja STM:n yhteistyöpöytäkirjassa määritelty asiantuntijaryhmä, joka 17.10.2014 alkaen on ollut ensiapu ja terveystoimikunta.

Ensiapu ja terveystoimikunnan tarkoituksena on ollut mm. linjata ja kehittää SPR:n ensiavun ja ensihoidon sekä terveydenedistämisen koulutuksia ja sisältöä sekä edistää ensiavun ja terveystiedon ja ensivastekoulutuksen laatua ja koulutuksen kehittämistä. Lisäksi toimikunta on seurannut ensiapu- ja ensivastetoimintaa sekä niihin liittvää koulutustoimintaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Toimikunta on vuosien varrella mm. linjannut erilaisia ohjeistuksia SPR:n ensiapupäivystyksiä koskien ja laatinut suosituksia SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksia koskien. Toimikunnan laatimat suositukset ensiapukurssien sisällöstä ovat siis julkisia kaikkien käytettävissä olevia kurssisisältöjä (kurssisisältö ei koske kurssin nimeä, mikäli kurssin nimi on rekisteröity tavaramerkki).

Ensivastekouluttajakoulutus on ollut jo parin vuoden ajan yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen Meripelastusseuran ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyössä järjestämää koulutustoimintaa. Tähän odotetaan mahdollisia muutoksia vapaaehtoisten ja sivutoimisten palokuntien koulutusten siirtyessä Pelastusopistolle.

Sinänsä mielenkiintoista on se, että yhteistyöpöytäkirjassa mainitun SPR:n toimikunnan jäsenistä ei yksikään ollut kutsuttuna STM:n keskustelutilaisuuteen, vaan SPR:n osalta tilaisuudessa edustivat pääsihteeri Kristiina Kumpula ja järjestöjohtaja Marja Lehtimäki.

SPR:n ensiapu- ja terveystoimikunnan kouluttajaohjeistus kumottu

Punainen Risti Ensiapu Oy, jolle Suomen Punainen Risti on siirtänyt ensiapukoulutuksen sekä ensiapukouluttajien koulutusjärjestelmän, on jatkanut omaa ensiapukoulutusuudistustaan. 21.12.2019 SPR julkaisi tiedon ” Punainen Risti Ensiapu Oy on Suomen Punaisen Ristin sataprosenttisesti omistama koulutusyksikkö. Kaikki Punaisen Ristin todistuskoulutukset ovat siirtyneet Punainen Risti Ensiapu Oy:lle ja yhtiön uuteen koulutusjärjestelmään. Samalla 1.1.2020 vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet eivät ole enää voimassa, vaan siirrymme yhteistyömallista sopimusmalliin.”

SPR:n julkaisemassa tiedossa 21.12.2019 mainittu ”vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet” tarkoittaa käytännössä siis SPR:n toimikunnan laatimia kouluttajaohjeita. PRE on laatinut omat ohjeensa kouluttajille, jotka löytyvät mm. PRE:n sivulta https://ensiavunkouluttajat.fi/kumppaneille/ Mitä ilmeisimmin PRE on hyödyntänyt toimikunnan laatimia suosituksia omissa kouluttajaohjeissaan.

Mikä tulee olemaan jatkossa toimikunnan merkitys, jää nähtäväksi. Toimikunta on ohjannut myös SPR:n omaa ensiaputoimintaa, kuten ensiapupäivystäjien ohjeistuksia. Miten SPR järjestää jatkossa järjestön toiminnan ensiapua koskien, selvinnee tämän vuoden aikana.

STM:n linjaus ja vaikutukset

Kuten STM:n muistiosta ja ratkaisuehdotuksesta voidaan havaita, on STM suunnittelemassa SPR:n toimikunnan korvaamista STM:n asettamalla työryhmällä, joka mahdollisesti linjaa ensiapukouluttajia koskevan standardin. Tällä hetkellä ei Suomessa ole virallista standardia ensiapukouluttajia koskien ennen kuin STM asettaa asiantuntijaryhmän, joka luo uuden ohjeistuksen ensiapukoulutuksista ja kouluttajien pätevyysedellytyksistä. Olennaista tällä hetkellä on, että STM on muistiossaan todennut: ”STM nimeää valtakunnallisen asiantuntijaryhmän ylläpitämään suositukset kansallisista ensiapukursseista. Niiden sisältö voidaan määritellä pohjautuen nykyisiin kurssisisältöihin, mutta eivät ole kenenkään yksittäisen toimijan asettamia. Kyseinen asiantuntijaryhmä voisi mahdollisesti tehdä suosituksen ensiapukouluttajien standardista”.

Koska STM:n linjaus on selkeästi hyväksyä nykyiset ensiapukoulutukset, niin kouluttajien on varmastikin turvallista tarjota edellä mainitun toimikunnan laatimien ensiapukurssien sisältöjen mukaisia kursseja, olivatpa kurssit nimetty miten tahansa.

Yhteistyöpöytäkirja kirjoitettaneen STM:n ja SPR:n välillä uudelleen, tässä kohden STM jatkaa kokousmuistion mukaan valmistelutöitä siten, että yhteistyöpöytäkirjaa tarkennetaan ensiapukoulutusten osalta. Muilta osin eli kansalliseen valmiuteen liittyvältä osilta ei yhteistyöpöytäkirjaan odoteta muutosta. Mikäli aiempaa linjausta jatketaan, yhteistyöpöytäkirjasta sopivat sosiaali- ja terveysministerit, STM:n virkamiehet sekä SPR:n pääsihteeri.

STM:n ratkaisuehdotus on nähtävillä 4.12.2019 julkaistussa uutisessa