Arkisto tammikuu 2020

Työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla uudistettavaksi

Ensiapukoulutusten ja kouluttajakoulutusten vapautuminen sosiaali- ja terveysministeri Pekosen kirjallisen vastauksen myötä on Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry. vaatinut Työsuojeluhallintoa muuttamaan oppaan ensiapuvalmiudesta työpaikoilla vastaamaan ministerin kirjallista vastausta ja STM:n joulukuista muistiota.

Työsuojeluhallinto käsitteli asian ja tuloksena on työsuojeluhallinnon opas ensiapuvalmiudesta työpaikoilla poistettu kokonaan ja palautetaan käytettäväksi, kun se on uudistettu. Oppaasta poistetaan kaikki sidonnaisuus Suomen Punaiseen Ristiin.

Työsuojeluhallinnon sivuilla on nyt ohje ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikoilla seuraava: ” Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä.” Lähde: https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/onnettomuuksien-ehkaisy

Tukot on 24.1.2020 toimittanut työsuojeluhallinnolta saadun sähköpostin edelleen Kelalle ja vaatinut Kelaa muuttamaan korvausperusteita näitä koulutuksia koskien vastaamaan työsuojeluhallinnon ohjeistuksia, STM:n muistiota sekä ministerin kirjallista vastausta.

Alla on julkaistu työsuojeluhallinnolle tehty vaatimus sekä vastaus siihen. Henkilötietojen suojaamiseksi on yksityishenkilön sähköpostiosoite poistettu kuvasta.

Kuvan mahdollinen sisältö: teksti
Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n vaatimus
Kuvan mahdollinen sisältö: teksti
Työsuojeluhallinnon vastaus Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:lle.

Ensiapukouluttajien oikeudet

Hyvin monella ensiapukouluttajalla on taustallaan SPR:ltä tai Punainen Risti Ensiapu Oy:ltä hankittu kouluttajakoulutus, joka on antanut kouluttajalle oikeuden kouluttaa SPR:n ensiapukursseja sekä käyttää SPR:n materiaaleja kouluttamisessaan. Kouluttajaoikeuden säilymiseksi ensiapukouluttajat ovat suorittaneet kolmen vuoden välein SPR:n, myöhemmin Punainen Risti Ensiapu Oy:n täydennyskoulutuksen.

Muutos kouluttajaoikeusvaatimuksiin

Joulukuussa 2019 Suomen Punainen Risti on ilmoittanut, että SPR:n asiantuntijaryhmän laatima kouluttajaohje ei ole voimassa 1.1.2020 alkaen ja kouluttajien tulee noudattaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n kouluttajaohjeita, mikäli haluaa jatkaa SPR:n tai oikeammin, Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukurssien kouluttamista tai saada käyttöönsä materiaalit kurssien järjestämiseksi

Jotta koulutusoikeus säilyy vuonna 2020, on kouluttajan hyväksyttävä joulukuussa 2019 julkaistut käyttäjäehdot sekä kouluttaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n sopimuskumppanin kouluttajana. Sopimuskumppanuus edellyttää yritystoimintaa, jolloin kouluttajalla tulee olla oma yritys. Freelancerien osalta tämä tarkoittaa, että työnantajan tai kurssin tilaajan on tehtävä kumppanuussopimus Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa.

Mikäli kouluttajalla ei ole kurssia varten yritystä, joka on tehnyt Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa sopimuksen kumppanuudesta, ei kouluttaja voi järjestää Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukurssia, esim. EA1:tä.

Vaikutus kouluttajaoikeuksiin

Monelle kouluttajalle tämä tarkoittaa, että kouluttajaoikeudet päättyivät käytännössä 1.1.2020. Mikäli kouluttajakoulutus tai täydennyskoulutus on hankittu 2017-2019, päättyy kouluttajaoikeus kesken luvatun voimassaoloajan. Kouluttajaoikeuksien päättyessä kouluttaja ei saa käyttöönsä koulutusmateriaaleja eikä voi myöntää kurssitodistuksia. KELAn ohjeistuksien ollessa vielä epäselvät ja vanhentuneet, on mahdollista, että kouluttajan pitämistä koulutuksista ei saa KELA-korvauksia, koska kouluttaja ei voi pitämilleen kursseille käyttää KELAn vaatimia kurssinimikkeitä, vaikka kurssisisältö olisi täsmälleen sama kuin Työsuojeluhallinnon oppaassa ja SPR:n asiantuntijaryhmän laatimissa ohjeissa on suositeltu ja edellytetty.

Kouluttajan oikeudet ja niiden turvaaminen

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat on selvittänyt, mitä oikeuksia on kouluttajilla, joiden koulutusoikeus on päättynyt kesken kouluttajaoikeuksien voimassaolon. Koska selvitys- ja toimenpideprosessi on kesken, emme avaa vielä toimenpiteitä julkisesti. Pyydämme kuitenkin kaikkia niitä kouluttajia ottamaan yhdistykseen yhteyttä sähköpostitse, joiden kouluttajaoikeus on päättynyt kesken voimassaoloajan ja jotka haluavat lisätietoa oikeuksistaan ja oikeuksiensa turvaamisesta. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että tässä asiassa yhdistyksen hallitus antaa tietoa ja neuvontaa niin jäsenille kuin yhdistykseen kuulumattomillekin kouluttajille. Yhteydenottajan ei siis tarvitse olla jäsen (saa tietysti hakea jäsenyyttäkin).

Pätevyys, kunnes toisin todistetaan

Lopuksi tärkeä huomio: yhdenkään kouluttajan pätevyys ei ole millään tavoin päättynyt, vaikka koulutajan oikeus kouluttaa tiettyjä kursseja on voinut päättyä. Pätevyys on hankittua ammattiosaamista, jonka voi hakata vaikka hautakiveenkin lopulta.

Tulityökorttikoulutus uudistuu

Ensiapukoulutusreformin vanavedessä uudistuvat niin Työturvallisuuskeskuksen (TTK) työturvallisuuskorttikoulutus kuin myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityökorttikoulutus. Kahden jälkimmäisen osalta uudistus etenee samaa tahtia ja vuoden 2021 alussa voidaankin sanoa, että merkittävä osa Suomen turvallisuusaiheisista korttikoulutuksista on muuttunut melkoisesti parin vuoden sisällä. Pelkästään vuonna 2018 SPEK:n tulityökortin suorittivat 28 671 henkilöä ja TTK:n työturvallisuuskortin 162 312 henkilöä. Muutos tulee koskettamaan siis arviolta vuosittain lähes 200 000 henkilöä.

Kenttä vaikuttavana voimana

SPEK uudistaa omaa tulityökorttikoulutusjärjestelmäänsä ja tavoitteena on ottaa uusi koulutusjärjestelmä käyttöön vuonna 2021. SPEK:n Koulutuspäällikön Petri Lindhin mukaan saatu niin kurssinjohtajilta kuin yrityksiltäkin, joten tulityötoimikunta laati kyselyn koulutuksen kehittämiseksi kouluttajille, koulutettaville, koulutusta tilaaville yrityksille, pelastusviranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Kohderyhmän suuruudesta ja kohdennuksesta ei ole annettu tarkempaa tietoa, mutta allekirjoittanutta kysely ei kuitenkaan ole tavoittanut. Lindhin mukaan vastauksia on kuitenkin saatu satoja.

Uudistuksessa tullaan vastaamaan kentältä tulleisiin palautteisiin ja toiveisiin, keskittyen myös pedagogisten tavoitteiden täyttymiseen. Kyselyn vastausten pohjalta luonnosteltu ensimmäinen versio tulevasta koulutusmallista on esitelty kurssinjohtajien ryhmätyöpajoissa vuoden 2019 aikana. SPEK:n kehittämispäällikkö Heli Hätösen mukaan uudistus kestää aina vuoden 2020 lopulle, johon mennessä myös kurssinjohtajat saavat uuteen järjestelmään koulutusta. Tammikuussa 2021 onkin sitten Hätösen mukaan aika siirtyä uuteen koulutusjärjestelmään (Purkurauta. Tulityökoulutuksen verkkolehti. 10/2019.)

Mitä uutta?

Alla tulevia muutoksia koosteena, lähteenä em. SPEK:n verkkolehti sekä työpajan työryhmäesitys.

 • Tulityökortin kertauksessa tulee uutena mahdollisuutena suorittaa osa päivästä verkkokoulutuksena. tämä ei kuitenkaan poista lähiopetuksen pakollisuutta käytännön harjoitteiden osalta eikä ensimmäistä kertaa koulutukseen osallistuttaessa.
 • Koulutussuunnittelun keskiössä ovat olleet osaamistaitovaatimusten tarkastelu, jonka kautta on päädytty neliportaiseen osaamisen kehittämiseen
  • SPEK tuottaa ilmaisen tulitöiden perusteisiin keskittyvän verkkoperehdytyksen
  • Ensimmäinen tulityökortin koulutus toteutetaan lähiopetuksena
  • Kertaus suoritetaan valinnaisesti osin tai kokonaan lähitoteutuksena. Osan kertauksesta voi halutessaan suorittaa verkossa.
  • SPEK tuottaa toimialakohtaista lisäaineistoa alakohtaiseen syventävään koulutukseen
 • Koulutussisältöjen ja materiaalien osalta päivitystiheyttä on tarkoitus parantaa huomattavasti.

Merkitys koulutusyrityksille

Alan yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että saamme tarkkaa tietoa muutoksista mahdollisimman nopeasti. Kurssien markkinoinnin, myynnin ja toteutusten kannalta uudet toimintamallit tulee ehtiä mukauttamaan yritysten prosesseihin jo hyvissä ajoin, jotta koulutettavien asioinnin helppous, tietoturvallisuus ja koulutusten saatavuus voidaan taata. Tämä tarkoittaa digitalisoitumisen myötä niin verkkokoulutusalustojen kuin rajapintojenkin huomioimista eri sidosryhmäyhteistyössä. Peräänkuulutankin osapuolten aktiivisuutta tiedottamisessa ja sidosryhmien kuulemista valmistelutyössä. Kurssinjohtajien, vakuutusyhtiöiden, oppilaitosten ja viranomaisten lisäksi merkittävä sidosryhmä ovat kouluttajia työllistävät sekä koulutusalaa kehittävät koulutusalan yrittäjät.

Turvallista lopputalvea!

Tuomas Liukkonen

Ensiapukoulutus uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähestynyt Suomen Turvallisuusalan Kouluttajia lähettämällä joulukuisessa keskustelutilaisuudessa luvatun muistion. Julkaisemme artikkelin lopussa muistion sisällön.

Tukot on 4.12.2019 julkaissut uutisen keskustelutilaisuudesta, tässä artikkelissa vahvistettuna sisältö ja STM:n ratkaisuesitys.

Ensiavun ja terveystiedon toimikunta

SPR:n ja STM:n yhteistyöpöytäkirja määrittelee ensiapu- ja terveystoimikunnan

SPR:n ensiapukouluttajakoulutusta on ohjannut SPR:n ja STM:n yhteistyöpöytäkirjassa määritelty asiantuntijaryhmä, joka 17.10.2014 alkaen on ollut ensiapu ja terveystoimikunta.

Ensiapu ja terveystoimikunnan tarkoituksena on ollut mm. linjata ja kehittää SPR:n ensiavun ja ensihoidon sekä terveydenedistämisen koulutuksia ja sisältöä sekä edistää ensiavun ja terveystiedon ja ensivastekoulutuksen laatua ja koulutuksen kehittämistä. Lisäksi toimikunta on seurannut ensiapu- ja ensivastetoimintaa sekä niihin liittvää koulutustoimintaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Toimikunta on vuosien varrella mm. linjannut erilaisia ohjeistuksia SPR:n ensiapupäivystyksiä koskien ja laatinut suosituksia SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksia koskien. Toimikunnan laatimat suositukset ensiapukurssien sisällöstä ovat siis julkisia kaikkien käytettävissä olevia kurssisisältöjä (kurssisisältö ei koske kurssin nimeä, mikäli kurssin nimi on rekisteröity tavaramerkki).

Ensivastekouluttajakoulutus on ollut jo parin vuoden ajan yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen Meripelastusseuran ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyössä järjestämää koulutustoimintaa. Tähän odotetaan mahdollisia muutoksia vapaaehtoisten ja sivutoimisten palokuntien koulutusten siirtyessä Pelastusopistolle.

Sinänsä mielenkiintoista on se, että yhteistyöpöytäkirjassa mainitun SPR:n toimikunnan jäsenistä ei yksikään ollut kutsuttuna STM:n keskustelutilaisuuteen, vaan SPR:n osalta tilaisuudessa edustivat pääsihteeri Kristiina Kumpula ja järjestöjohtaja Marja Lehtimäki.

SPR:n ensiapu- ja terveystoimikunnan kouluttajaohjeistus kumottu

Punainen Risti Ensiapu Oy, jolle Suomen Punainen Risti on siirtänyt ensiapukoulutuksen sekä ensiapukouluttajien koulutusjärjestelmän, on jatkanut omaa ensiapukoulutusuudistustaan. 21.12.2019 SPR julkaisi tiedon ” Punainen Risti Ensiapu Oy on Suomen Punaisen Ristin sataprosenttisesti omistama koulutusyksikkö. Kaikki Punaisen Ristin todistuskoulutukset ovat siirtyneet Punainen Risti Ensiapu Oy:lle ja yhtiön uuteen koulutusjärjestelmään. Samalla 1.1.2020 vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet eivät ole enää voimassa, vaan siirrymme yhteistyömallista sopimusmalliin.”

SPR:n julkaisemassa tiedossa 21.12.2019 mainittu ”vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet” tarkoittaa käytännössä siis SPR:n toimikunnan laatimia kouluttajaohjeita. PRE on laatinut omat ohjeensa kouluttajille, jotka löytyvät mm. PRE:n sivulta https://ensiavunkouluttajat.fi/kumppaneille/ Mitä ilmeisimmin PRE on hyödyntänyt toimikunnan laatimia suosituksia omissa kouluttajaohjeissaan.

Mikä tulee olemaan jatkossa toimikunnan merkitys, jää nähtäväksi. Toimikunta on ohjannut myös SPR:n omaa ensiaputoimintaa, kuten ensiapupäivystäjien ohjeistuksia. Miten SPR järjestää jatkossa järjestön toiminnan ensiapua koskien, selvinnee tämän vuoden aikana.

STM:n linjaus ja vaikutukset

Kuten STM:n muistiosta ja ratkaisuehdotuksesta voidaan havaita, on STM suunnittelemassa SPR:n toimikunnan korvaamista STM:n asettamalla työryhmällä, joka mahdollisesti linjaa ensiapukouluttajia koskevan standardin. Tällä hetkellä ei Suomessa ole virallista standardia ensiapukouluttajia koskien ennen kuin STM asettaa asiantuntijaryhmän, joka luo uuden ohjeistuksen ensiapukoulutuksista ja kouluttajien pätevyysedellytyksistä. Olennaista tällä hetkellä on, että STM on muistiossaan todennut: ”STM nimeää valtakunnallisen asiantuntijaryhmän ylläpitämään suositukset kansallisista ensiapukursseista. Niiden sisältö voidaan määritellä pohjautuen nykyisiin kurssisisältöihin, mutta eivät ole kenenkään yksittäisen toimijan asettamia. Kyseinen asiantuntijaryhmä voisi mahdollisesti tehdä suosituksen ensiapukouluttajien standardista”.

Koska STM:n linjaus on selkeästi hyväksyä nykyiset ensiapukoulutukset, niin kouluttajien on varmastikin turvallista tarjota edellä mainitun toimikunnan laatimien ensiapukurssien sisältöjen mukaisia kursseja, olivatpa kurssit nimetty miten tahansa.

Yhteistyöpöytäkirja kirjoitettaneen STM:n ja SPR:n välillä uudelleen, tässä kohden STM jatkaa kokousmuistion mukaan valmistelutöitä siten, että yhteistyöpöytäkirjaa tarkennetaan ensiapukoulutusten osalta. Muilta osin eli kansalliseen valmiuteen liittyvältä osilta ei yhteistyöpöytäkirjaan odoteta muutosta. Mikäli aiempaa linjausta jatketaan, yhteistyöpöytäkirjasta sopivat sosiaali- ja terveysministerit, STM:n virkamiehet sekä SPR:n pääsihteeri.

STM:n ratkaisuehdotus on nähtävillä 4.12.2019 julkaistussa uutisessa