Arkisto 2019

STM:n ratkaisuesitys ensiapukoulutusjärjestelmäksi

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ovat osallistuneet eilen 3.12.2019 STM:n valmiusyksikön erityisasiantuntija Lasse Ilkan kutsusta keskustelutilaisuuteen, jossa on käsitelty ensiapukoulutuksia ja -kouluttajakoulutuksia. Tilaisuuden päättyessä osallistujat ovat saaneet Ilkalta luvan esitellä keskustelutilaisuuden sisältöä sekä tilaisuudessa ollutta materiaalia julkisuudessa.

Keskustelutilaisuuteen tuli Lasse Ilkalta seuraava kutsu:

”Meillä sosiaali- ja terveysministeriössä on käsittelyssä Kelan kysymys koskien Yhteistyöpöytäkirjaa varautumisesta ja ensiaputoiminnasta sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Punaisen Ristin välillä. Kela on esittänyt kysymyksen, onko tarvetta muuttaa yhteistyöpöytäkirjan sisältöä koskien ensiapukouluttajakoulutusta. Allekirjoittanut toimii tämän asian yhtenä valmistelijana. Ministeriöön on tullut myös useita yhteydenottoja samaan asiayhteyteen liittyen yksityissektorin edustajilta.

Olemme selvitelleet asiaan liittyviä taustoja ja tekijöitä useiden eri tahojen kanssa. Olemme valmistelleet tarkennusta ministeriön osalta kyseiseen yhteistyöpöytäkirjaan ensiavun kouluttajakoulutuksen osalta.  Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana.

Järjestämme asiasta epävirallisen keskustelutilaisuuden, jossa voimme esittää ministeriön valmistelussa saadun käsityksen tilanteesta ja sen mahdollisista ratkaisuista ja kuulla Kelan ja ensiapukoulutuksen antamiseen liittyvien keskeisten osapuolten näkemykset ja ratkaisuehdotukset. ”

STM:n kekustelutilaisuuden ohjelma. Kuva Tuomas Liukkonen

Taustaa

Tilaisuuden alusti Lasse Ilkka kertomalla lyhyesti STM:n valmiusyksikön tarkoituksista sekä SPR:n kanssa solmitun yhteistyöpöytäkirjan taustoista. Ilkka painotti yhteistyöpöytäkirjan tärkeyttä kansalliselle valmiudelle kriisitilanteissa. Yhteistyöpöytäkirja jakautuu kahteen osioon: valmiutta käsittelevään osaan sekä ensiapukoulutuksia käsittelevään osaan. Nyt meneillään olevan uudistuksen tarkoituksena on kirjoittaa yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutuksia ja kouluttajakoulutuksia oleva osio siten, että kilpailu toimialalla on mahdollista eikä yhteistyöpöytäkirja ohjaa minkään liiketaloudellisen osapuolen yksinoikeusasemaan koulutusten järjestäjänä.

KELAn asiantuntijat kertoivat, millä perusteilla KELA korvaa työnantajille ensiapukoulutuksesta. Tämä pohjautuu erityisesti työsuojelulakiin ja sen pykälään 14 työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä työterveyshuoltolakiin.

Kelan korvausperiaatteita. Kuva Tuomas Liukkonen

Työsuojelulain 14§ kohta 2: ” työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi.”

Työterveyshuoltolain 9§ määrittelee, että työnantajalla on oikeus saada korvausta työterveyshuollon järjestämistä kustannuksista.

Ratkaisuesitys

Lasse Ilkka esitteli valmistellun ratkaisuesityksen. Ratkaisuesityksessä STM:n ja SPR:n välinen yhteistyöpöytäkirja uudistetaan siten, että ensiapukoulutusta koskeva osio muutetaan. Tarkemmin yhteistyöpöytäkirjaa täsmennetään siten, että se ei mahdollista vain SPR:n ensiapukouluttajakoulutuksia tai määrittele ainoastaan SPR:n ensiapukoulutuksia vaan kouluttajakoulutusta sekä ensiapukoulutuksia voivat järjestää muutkin tahot.

Lasse Ilkan esittämä ratkaisuesitys. Kuva Tuomas Liukkonen

Koska mm. työsuojeluhallinnon oppaassa on viittauksia suoraan SPR:n ensiapukouluttajiin ja SPR:n kouluttamiin koulutuksiin, tehdään muutokset myös näihin oppaisiin ja asiakirjoihin.

Kansalliset ea-kurssit ovat siis jatkossa STM:n nimeämän asiantuntijaryhmän suosituksia, vastaavia kuin nykyiset SPR:n määrittelemät kurssit EA1, EA2 ja hätäensiapukurssit ovat. Kouluttajaksi edellytetään terveydenhuollon rekisteröimää ammattihenkilöä, jolla on koulutukseen riittävä koulutus ja perehtyneisyys. Ratkaisuesityksen perusteella voidaankin jo nyt olla varmoja, että jokaisella ensiavun ja terveystiedon kouluttajalla on tulevankin ratkaisun mukainen pätevyys, jolla voi kouluttaa jatkossa nykyisen asiantuntijaryhmän antamien opetussuunnitelmien mukaisia ensiapukursseja virallisesti hyväksyttyinä kursseina riippumatta siitä, toimiiko kouluttaja SPR:n kouluttajana vai täysin riippumattomana kouluttajana. Toteutuessaan sellaisenaan ratkaisuesitys laajentaa kouluttajapätevyydet koskemaan kaikkia terveydenhuollon rekisteröityjä ammattihenkilöitä nykyisestä vaatimuksesta, jossa ETK-kouluttajalta edellytetään lääkärin, sairaan- tai terveydenhoitajan tutkintoa.  

Keskustelu ja eri osapuolten ratkaisuehdotukset

Keskustelutilaisuuteen osallistuneet tahot esittivät omia näkemyksiään tai ratkaisuehdotuksia asiaa valmistelevalle Lasse Ilkalle. TUKOT oli ennakkoon valmistellut ratkaisuesityksen, joka vastasi hyvin pitkälle Lasse Ilkan esittelemää ratkaisuesitystä. TUKOjen ratkaisuesityksessä huomioitiin lisäksi mm. verkkokurssien hyväksyminen osaksi ensiapukoulutuksia sekä porrastettiin ensiapukursseilla koulutettava sisällöllinen laajuus siten, että maallikosta ammattihenkilöihin voisivat toimia virallisesti hyväksyttyinä kouluttajina riippuen ensiapukurssin tasosta.

Koulutusjärjestelmien ja kouluttajien valvontaan esitettiin erilaisia malleja, toinen malli oli Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mallin tyyppinen rekisteröityjen koulutuskeskusten ja koulutusten järjestelmä. Toisena mallina esitettiin TUKOjen malli, jossa ensiapukouluttajat rekisteröitäisiin JulkiTerhikin tapaan virallisesti hyväksytyiksi kouluttajiksi.

KELA esitti kysymyksen ensiapukouluttajatahoille siitä, miten ensiapukouluttajat tällä hetkellä toteuttavat työpaikkojen ensiapuvalmiuteen liittyvää työpaikkojen ensiapukoulutusta. KELA-korvausten osalta keskusteltiin niiden vaikutuksesta koulutusalan yritysten kilpailutilanteeseen sekä yhteistyöpöytäkirjan vaikutuksesta KELA-korvauksiin. TUKOT toivat esille aiemmin esittämänsä vaatimuksen, että KELA-korvaukset poistettaisiin siksi aikaa, kunnes on tehty sellainen ratkaisu, jonka perusteella työpaikkojen ensiapuvalmiuteen liittyvät ohjeistukset on päivitetty siten, että ministeriön linjaama kriteeristö on käytännössä päätetty täysin. Lasse Ilkka vastasi tähän vaatimukseen osoittamalla päätöksenteon KELA-korvausten edellytyksistä kuuluvan KELAlle.

Näiden puheenvuorojen vaikutus siihen, miten mm. maallikkokouluttajien kouluttamat ensiapukurssit hyväksytään jatkossa virallisiksi kursseiksi, jää nähtäväksi STM:n luovutettua ratkaisuesityksen kokonaisuudessaan ministereille päätettäväksi. Tämä vaikuttaa mm. ammattioppilaitosten nykyiseen ammatilliseen opetukseen, jossa tällä hetkellä useissa oppilaitoksissa on koulutettu esimerkiksi sähkötyönopettajia ensiapukouluttajiksi.

Jatkotoimenpiteet

Lasse Ilkka kertoi, että jatkotoimenpiteinä STM:n valmiusosasto ja KELA yhdessä laativat muistion keskustelutilaisuudesta. Muistiot ovat julkisia asiakirjoja, joten jäämme odottelemaan siltä osin tulevaa julkaisua asiasta. TUKOT tiedustelivat Lasse Ilkalta lausuntoa tai tiedotusta STM:n taholta nykytilanteesta ja ratkaisuesityksestä, jolloin Ilkka totesi keskustelutilaisuuden sisällön sekä materiaalin olevan vapaasti osallistujien käytössä sekä esitettäväksi julkisuudessa. ”Pallo” tiedottamisesta heitettiin keskustelutilaisuuteen osallistujille.

Lasse Ilkka toi tässä yhteydessä esille myös, että sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on vastannut kansanedustaja Mari Rantasen tekemään kirjalliseen kysymykseen. Tätä vastausta voidaan esittää ministeriön linjauksena tulevasta muutoksesta.

Yhteenveto ja johtopäätös

Ministeri Pekosen kirjallisesta vastauksesta käy selkeästi ilmi, että ministeriö hyväksyy kaikki kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan. Siihen asti kunnes ministeriö on asettanut uuden asiantuntijaryhmän, joka linjaa ensiapukurssien suositellut sisällöt sekä kriteeristön ensiapukouluttajien pätevyydelle, voidaankin Ilkan tekemän ratkaisuesityksen ja ministeri Pekosen kirjallisen vastauksen perusteella jo päätellä, että jokainen SPR:n etk-koulutuksen saanut tai vastaavan sisältöisen kouluttajakoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri on pätevä pitämään virallisesti hyväksyttäviä ensiapukoulutuksia. Ensiapukoulutusten sisältö tulee vastaamaan nykyisen asiantuntijaorganisaation laatimia ensiapukoulutusten sisältösuosituksia. Voimme siis turvallisin mielin jatkaa näillä kriteereillä ensiapukouluttamista ensi vuonna ja odotella tarkentavia ja mahdollisesti myös joiltain osin nykyistä löyhempiä suosituksia ensiapukouluttajien pätevyyskriteeristöksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus kirjalliseen kysymykseen

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen on vastannut kansanedustaja Mari Rantasen tekemään kirjalliseen kysymykseen seuraavasti:

” Kyseisen yhteistyöpöytäkirjan solmimisen jälkeen on tapahtunut muutoksia muun muassa valtiontukisäätelyyn liittyvissä säädöksissä ja tulkinnoissa. Tämän vuoksi STM:n ja Suomen Punaisen Ristin välistä yhteistyöpöytäkirjaa ollaan muuttamassa. Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana. ”

Kokonaisuudessaan kirjallinen kysymys vastauksineen löytyy eduskunnan sivulta

Keskustelutilaisuuteen osallistuneet

Lasse Ilkka, STM valmiusosasto

Ilkka Anne, STM

Mårtensson Anne, OKM

Tervonen Katri, OKM

Nordström Saila, Opetushallitus

Airinen Kirsi, Kela

Jaakkola Nina, Kela

Laurila Kimmo, Pelastusopisto

Lehtimäki Marja, SPR

Kumpula Kristiina, SPR

Tikkala Janika, Suomen Yrittäjät

Kiirasmaa Kati, Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry.

Liukkonen Tuomas, Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry.

Puomilahti Kalevi, EFR Ensiapukoulutus

Räisänen-Sokolowski, DANEurope

Telilä Kaisa, Suomen Yrittäjät, Auts-Tuote Oy

Jääskeläinen Matti, Trinno Oy

zu Putlitz Katja, Staffroom Oy

Vilkman Virpi, KurssiAkatemia


Kirjoittaja Kati Kiirasmaa, puheenjohtaja