Tervetuloa Turvallisuusalan Kouluttajien sivulle

Turvallisuusalan Kouluttajat -yhdistyksen tarkoitus on edistää turvallisuus- ja terveydenhuoltoaloilla kouluttavien yritysten ja kouluttajien toimintaedellytyksiä.

Tarkoitus ja toiminta

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat on ensiapu- ja turvallisuusalan yritysten ja ammatinharjoittajien yhdistys

Vaikutamme

Yhdistys vaikuttaa antamalla lausuntoja sekä kannanottoja lakiuudistuksia, asetusten muutoksia ja viranomaispäätöksiä koskien. Toimimme yhteistyössä alaa koskevien viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Laadimme myös alaan liittyviä selvityksiä sidosryhmillemme.

Järjestämme

Jäsenistölle ja sidosryhmille järjestämme alan koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, unohtamatta jäsenistön virkistystilaisuuksia. Neuvomme ja ohjaamme yrityksiä sekä ammatinharjoittajia turvallisuus- ja terveydenhuoltoalan kouluttamiseen liittyvissä liiketoiminta-asioissa.

Tiedotamme

Tiedotamme jäsenistöä ja sidosryhmiä alan uudistuksista, muuttuvasta lainsäännöstä sekä erilaisista trendeistä turvallisuus- ja terveydenhuollon koulutusten alalla. Järjestämme yhteistyökumppaneille mahdollisuuksia esitellä jäsenistölle alan uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Tuoreimmat uutiset

TUKOT valmistelee lausuntoja ja toimenpidepyyntöjä mm. Sosiaali- ja Terveysministeriölle koskien ensiapukoulutusuudistusta. Olemme tehneet yhteistyötä ministeriön ja sidosryhmien kanssa ensiapukouutusuudistuksen osalta. Nyt valmisteilla on lausunto ja toimenpidepyyntö, jotka lähetetään päättäjille 21.10.2019 alkavalla viikolla. Kannanottoa koskien voi lähettää kommentteja yhdistyksen hallitukselle; otamme huomioon vielä tulevat kommentit ja mielipiteet koulutusuudistuksesta.

Turvallisuusalan kurssit ja tartuntataudit

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on suositellut tartuntojen vähentämiseksi, että vapaa-ajan harrastuksissa vältetään tarpeettomia lähikontakteja ja kokoontumisten järjestäjät harkitsivat riskinarvion perusteella tapahtumien järjestämistä. Suuret tapahtumat on peruutettu jo monien toimijoiden taholta ja useat harrastusseurat ovat päättäneet tilapäisestä tauosta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat suosittelevat jäsenilleen, että jäsenet seuraavat aktiivisesti THL:n, Suomen viranomaisten ja hallituksen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) tiedotusta. Jokaisen tulisi omassa toiminnassaan tehdä riskinarvio ja sen pohjalta päättää, onko syytä toimenpiteisiin omassa toiminnassa vai voiko oma toiminta jatkua ennalta.

Nykyaikana on mahdollista hyödyntää myös erilaisia digitaalisia koulutusmenetelmiä. Niihin tutustuminen ja digitaalisten koulutusmahdollisuuksien hyödyntäminen omassa toiminnassa on juuri nyt erityisen ajankohtaista. Suomen Turvallisuusalan Kouluttajien ensimmäisessä digitaalisessa ryhmäillassa 19.3. onkin varmasti aiheena riskinarviot koulutusalan yrityksissä sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Jäsenistö voi osallistua tähän webinaariin; lisätietoa tulossa lähipäivinä jäsenistölle.

Tukojen hallitus toivoo jäsenistöltä aktiivista some-keskustelua aiheesta ja yhteistyötä kouluttajien välillä kaikille yrityksille haasteellisessa toimintaympäristössä. Varautuminen tällaiseen tilanteeseen sekä tilanteessa toimiminen ovat aiheita, jotka ovat varmastikin tärkeitä jokaiselle ensiapu- ja turvallisuusalan kouluttajille.

Tukojen kevätkokous on 23.5.2020 Helsingissä Nuuksiossa. Tämän hetken tilanne ei vielä anna aihetta perua kevätkokousta kokonaisuudessaan, seuraamme tilanteen kehittymistä ja toimimme hallituksessa sen mukaisesti. Digitaalisen viestinnän aikaan voimme kuitenkin olla varmoja, että kevätkokous järjestyy vähintäänkin webinaarin muodossa, joten tapahtumalle voi varmasti jo varata omasta kalenterista tilaa.

Linkkejä

THL:n sivusto koronaviruksesta

Elinkeinoelämän keskusliiton ohjeistusta

Ensiapukursseja koskevat ohjeet murroksessa

Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry:n hallitus on työskennellyt viimeisten kuukausien – ja osa hallituksen jäsenistä jopa vuosien – ajan saadakseen muutoksen ensiapukoulutusta koskeviin viranomaisohjeisiin ja suosituksiin. Hallitus on ollut yhteydessä Työsuojeluhallintoon, Kelaan, STM:öön , Kilpailu- ja kuluttajavirastoon sekä Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Merkittävä uudistus saatiin aikaiseksi, kun Työsuojeluhallinto poisti vanhentuneen oppaan Ensiapuvalmiudesta työpaikoilla korvaten sen yleisillä ohjeistuksilla lainsäädännöstä ensiapuvalmiutta koskien. Tämän seurauksena Kela uudisti korvausperusteet työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. 

Tämän hetkiset vaatimukset

Työsuojeluhallinto edellyttää työnantajien vastaavan työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöillä on riittävä ohjeistus ensiaputilanteissa toimimiseksi ja että työpaikalla on tarpeenmukainen varusteisto ensiavun antamiseksi. Työterveyshoitaja määrittelee työpaikkaselvityksessä ensiapuvalmiuden laajuuden, tarvittavat ensiaputaidot sekä -välineistön. 

Kelalta voi saada korvausta ensiapukouluttajan lisäkoulutuksen saaneen terveydenhuollon ammattilaisen pitämistä ensiapukoulutuksista. Tarkempaa määritystä ei ole vielä siitä, mikä on hyväksyttävä ensiapukouluttajan lisäkoulutus. 

Ensiapuohjeet

Ensiapukursseilla on yleisesti noudatettu Euroopan Elvytysneuvoston (ERC, European Resuscitation Council) elvytysohjeita sekä Käypä Hoito -suositusten ja Terveyskirjaston ensiavun antamista koskevia ohjeita. Yhtenäistä ohjeistusta ensiapukurssien sisällöstä ei ole Työsuojeluhallinnon oppaan poistuttua käytöstä. Käytännössä siis esimerkiksi hätäensiapu 4h -kurssin sisältö voi vaihdella merkittävästi eri ensiapukurssien välillä.

Laadukkaiden ensiapukurssien yksi tärkeä tekijä on yhtenäinen ohjeistus ensiavusta eri kouluttajille ja koulutusalan toimijoille.

Moni kouluttaja on kokenut tilanteita, joissa kurssilainen tuo esille aiemmin käydyllä kurssilla kouluttajalta saamansa ristiriitaiset ohjeet. Joskus näissä voi olla kyse ihan kouluttajan erilaisesta painotuksesta, mutta ajoittain ristiriitaisuus johtuu myös eri kouluttajien valitsemista ohjeista. Pieniä eroja löytyy esimerkiksi amerikkalaisen AHA:n (American Heart Association), eurooppalaisen ERC:n (European Resuscitation Council) ja Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeista.  Eroja ensiapuohjeissa tulee myös, kun ohjeet uudistuvat ja tietoa uusista ohjeista tulee useilta eri kanavista, jolloin haasteena on tiedon levittäminen kaikille ensiapukouluttajille. Kaikkea ristiriitaisuutta ei voida poistaa: osa on seurausta ihan inhimillisistä eroista opettamisessa. Yhtenäinen ensiapuohjeistus ja kaikkien kouluttajien tietoisuus ajantasaisista ohjeista on tärkeä tavoite erityisesti henkeä uhkaavien ensiaputilanteiden kouluttamisessa. 

Ensiapukouluttajan pätevyys

Useilta eri tahoilta – viranomaiset, yhdistyksen jäsenistö, some-kanavat – on tullut esille se, kuinka tärkeää on ensiapukursseilla kouluttajan ammattitaito. Vaikka moni kouluttaja onkin todennut, ettei ensiapu ole rakettitiedettä vaan yksinkertaisia ohjeita, joita jokainen maallikko kykenee oppimaan, niin kouluttaminen ei ole samalla tavoin yksinkertaista: ammattitaitoinen kouluttaja hallitsee muuttuvat ensiapuohjeet, on selvillä alan ajankohtaisista ohjeistuksista ja viranomaismääräyksistä, lainsäädännöstä, koulutusmenetelmistä, sekä erilaisista koulutusvälineistä ja -materiaaleista. 

Maallikkokouluttajan haaste on vähäinen terveydenhoitoalan substanssiosaaminen sekä aitojen ensiaputilanteiden kokemattomuus; ensihoitoalan ammattilaisen haasteena on osaaminen rajata kurssien sisältöä maallikoille soveltuvaksi opetuskokonaisuudeksi erityisesti innokkaiden kurssilaisten udellessa syventäviä kysymyksiä. Ensiapukouluttajan onkin hallittava ensiaputietojen ja -taitojen lisäksi pedagogiikkaa. Työpaikkojen ensiapukursseilla kouluttajalla tulee olla myös osaamista työterveyteen vaikuttavista asioista sekä ammatillinen osaaminen hankkia koulutukseen soveltuvaa lisätietoa kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. 

Erilaiset kouluttajakoulutukset

Kouluttajapätevyyden hankkimiseksi on somessa, keskusteluissa sekä TuKojen kouluttajilta saamissa viesteissä tuotu esille useita eri näkökulmia. Osassa ammattikorkeakouluja jo sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien opintoja kuuluu opintoihin erilaista pedagogiigan opiskelua. Eri kouluttajakoulutusjärjestelmissä sisältö on hyvin vaihtelevaa, osassa painotetaan käytännön osaamista ensiapuohjeista, osassa huomioidaan vahvemmin myös pedagoginen pätevyys kouluttajalla ja sen kouluttaminen kouluttajalle. 

Ensiapukoulutusjärjestelmissä on hyvin laaja vaihtelu siitä, miten kouluttajien osaaminen ylläpidetään ja miten varmistetaan kouluttajien omat taidot ensiavun kouluttamisessa ja ensiavun antamisessa. Joissain koulutusjärjestelmissä kouluttajilla ei ole minkäänlaista vaatimusta kouluttajien täydennys- ja ylläpitokoulutuksesta. Yleistä ja yhtenäistä käytäntöä ei ole eikä viranomaisilta ole minkäänlaisia suosituksia tai vaatimuksia ensiapukouluttajan pätevyyden ylläpidosta. Käytännössä siis mikä tahansa koulutus voisi olla nyt pätevä ensiapukouluttajan lisäkoulutukseksi, kun sisällölle ja pätevyydelle ei ole minkäänlaisia vaatimusmäärittelyitä tai suosituksia. 

Yhdistyksen näkökulma

Yhdistyksen jäsenistö on tuonut esille tarpeen saada yhtenäiset ensiapuohjeet valtakunnallisesti sekä ensiapukouluttajan pätevyyden määrittely siten, että ensiapukouluttaminen ei olisi täysin villiä toimintaa. Hyvien suositusten ja virallisten vaatimusten kautta ensiapukurssien kurssilaisilla ja kursseja tilaavilla yrityksillä on mahdollisuus varmistua siitä, että ensiapukouluttaja on pätevä, kouluttajan asiantuntemus on ajantasaista ja kurssisisältö vastaa aidosti koulutettavien ja työpaikojen tarpeita. 

TuKojen hallitus on päättänyt esittää STM:lle, että STM julkaisee suositukset ensiapukouluttajan pätevyysvaatimuksista sekä yleisistä ensiapuohjeista. Suositukset voisi laatia STM:n asettama työryhmä tai STM voi valtuuttaa sopivaksi katsomansa puolueettoman tahon laatimaan suosituksia, esimerkiksi Suomen Elvytysneuvoston. Työsuojeluhallinnolle TuKot esittää, että työpaikkojen ensiapuvalmiutta koskeva opas laadittaisiin mahdollisimman pian, jotta työterveyshoitajilla, työnantajilla ja ensiapukouluttajilla olisi yhtenäinen käytäntö määritellä työpaikkojen ensiapuvalmiutta, ensiapukoulutuksia, -välineistöä sekä kurssisisältöä. Kelan edustajan kanssa on sovittu, että TuKot toimittaa viranomaisille laatimansa esitykset myös Kelan tietoon. Suosituksilla ja yhtenäisillä ohjeilla varmistetaan laadukas ensiapukoulutus siten, että ensiapukouluttajien ja kouluttajakoulutusten tuottaminen on kilpailulle avointa ja syrjimätöntä.

Muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseen verkossa

Ammattipätevyysdirektiivissä säädetään kuorma- ja linja-autonkuljettajilta ajokortin lisäksi vaadittavasta ammattipätevyydestä, joka saavutetaan perustason ammattipätevyyden suorittamisella, jonka jälkeen ammattitaidon ylläpitämiseksi tulee suorittaa viiden vuoden välein direktiivin mukainen jatkokoulutus. Jatkokoulutuksen määrä on 35 tuntia, joka on suoritettava 5 vuoden kuluessa edellisen ammattipätevyyden myöntämisestä.

Muutostarpeita koulutuksissa

Ensimmäiset kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysvaatimukset tulivat voimaan vuosina 2008 ja 2009. Vuonna 2012 komissio julkaisi asiasta toimeenpanokertomuksen, josta järjestettiin myös sidosryhmäkuuleminen sekä ulkoinen arviointi vuosina 2013 ja 2014. Direktiivillä koettiin olleen alaan myönteinen yleisvaikutus, mutta sen implementoinnissa havaittiin myös puutteita. Suurimmiksi puutteiksi havaittiin koulutusten hyväksyminen muissa jäsenvaltioissa, ristiriitaiset kokemukset koulutuksen tarpeellisuudesta, puutteet mahdollistetuissa opetusmetodeissa sekä joustamattomuus vaadittujen koulutusten yhdistelemisessä. Uuden direktiivin tavoitteet kiteytyvät liikenneturvallisuuden parantamiseen koko EU:ssa, kilpailu ja oikeudenmukaisuus huomioiden. Kuljettajakoulutuksen yhtenäistämisellä ja vastavuoroisuuden tunnustamisella halutaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja helpottaa työvoiman liikkuvuutta.

Verkkokoulutukset osana jatkokoulutusta

Direktiivin mukaan jatkokoulutus voi muodostua luokkaopetuksesta, käytännön koulutuksesta, tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla sekä korkeatasoisissa simulaattoreissa käydyistä koulutuksista, joita kuitenkaan ei ole direktiivissä tarkemmin määritelty.

Suomessa ei ammattipätevyyden jatkokoulutuksen tai peruskoulutuksen osalta verkko-opetukselle ole määritelty tarkkoja rajoituksia. Traficomilta on saatu verkkototeutuksiin lyhyt ohjeistus helmikuussa 2019. Suomessa jatkokoulutuksessa on voinut hyödyntää myös etäopetusta, jossa ääni ja kuvayhteydellä kouluttaja opettaa ryhmää reaaliaikaisesti.

Uudet vaatimukset

Jatkokoulutusten osalta verkko-opetuksessa on erityisesti edellytettävä luotettavaa käyttäjän tunnistusta ja asianmukaisia valvontakeinoja. Uuden direktiivin mukaan verkko-opetuksen osuus jatkokoulutuksesta voi olla enintään 12 tuntia, eikä direktiivi mahdollista kansallisia poikkeamia enimmäismäärästä. Viiden pakollisen jatkokoulutuspäivän osalta tämä tarkoittaa siis yhtä kokonaista kertauspäivää sekä mahdollisesti toista päivää, josta osa suoritetaan lähiopetuksessa tai simulaattorissa. Niin verkkokoulutuksessa kuin luokkahuonekoulutuksissakin vähintään 7 tunnin jaksot voidaan jakaa edelleen kahdelle peräkkäiselle päivälle.

Ennakoivan ajon koulutuksen vähimmäismäärä on edelleen edellytyksenä ammattipätevyydelle, mutta valvonnan vaikeuden vuoksi rajoitetta ei ole tulossa saman koulutusaiheen useille opiskelukerroille. Vähintään yhteen jatkokoulutuksen aiheista on kuuluttava siis jatkossakin liikenneturvallisuutta.

TuKot pyytää jäseniltä kannanottoja

Uusia lakeja ehdotetaan tuleviksi voimaan pääosin 23.5.2020, joka on direktiivissä esitetty takaraja. Lainsäädäntöä varten valmisteltu hallituksen esitys on avoinna lausunnoille www.lausuntopalvelu.fi -osoitteessa 23.2.2020 saakka. Suomen Turvallisuusalan Kouluttajat ry. ottaa jäseniltään vastaan perusteltuja kannanottoja hallituksen esitykseen liittyen ja lausuu tarvittaessa kantansa esitykseen.

Kirjoitus julkaistu ensimmäisen kerran LinkedIn, Tuomas Liukkonen (julkaistu kirjoittajan luvalla).